تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

كابل خود نگهدار

    ir" target="_blank"> و كوتاهتري مي توان استفاده نمود .

0.ir" target="_blank"> از اضافه ولتاژهاي ضربه اي به ندرت اتفاق مي افتد .ir" target="_blank"> از اين سيستم كابل مي توان بطور موقت يا دائم استفاده نمود .ir" target="_blank"> و يا اينكه تغييرات بوجود آمده در آن حداقل باشد .4

19-21

310/330

3*25+16+25

3*25

6.ir" target="_blank"> تا بتوان به كمك آنها فازها را و يا حيواناتي كه بطور تصادفي كابل را لمس مي كنند تهديد نمي كند

250

11.ir" target="_blank"> و غيره و نگهداري، در شبكه هاي هوايي براي ولتاژهاي ماكزيمم 12، ين سيستم، كابلهاي زياد ديگري بر پايه هاي موجود نصب نمود .5

6.

4-قابليت اطمينان سيستم كابل خود نگهدار

-         جرقه هاي ناشي

0.164

0.ir" target="_blank"> و يا لخت مي باشد .18

0.0

7.ir" target="_blank"> با كابل خود نگهدار انجام پذيرفته و خواص فيزيكي در جدول شماره 6 آمده است(كابل خودنگدار متوسط)

شماره

7.003

0.

1-1-9-2-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها Carbon black content

24

3

Astm dD1693- 70

IEC 538

H

%

Resistance to environ- mental stress cracking (2) shrinkage at 115˚c, 24h , max

      1)       100˚c, 240 h
2)       Tested in 10% solution .6

39-41

1180/1250

3*120+16+70

3*120

13.ir" target="_blank"> و اجراي سريع

0.

0.5

8.ir" target="_blank"> از تيرهاي ( پايه هاي ) سبكتر است
1-1-2- هاديها : هاديها

7.5

4.20

1.20

325

17.

-         احتمال افزايش اضافه ولتاژ ناشي -         اضافه ولتاژهاي ناشي

0.ir" target="_blank"> با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود

14.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم

( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

420

2300

64

3*70

700

2850

70

3*120

1150

3600

77

3*185

1700

4400

84

جدول (6-2) خواص فيزيكي كابلهاي 24 كيلوولت

شماره

50

0.4

24-26

490/510

3*50+16+35

3*50

8. change after

±25

400

 

IEC – 540

%

%

Ageing(1) , max.
1-1-6- علامت هاي مشخص شده بر روي كابل : در طول كابل ،

بررسي فني واقتصادي استفاده

1.ir" target="_blank"> از اين كابلها كه وزن آن ها كم بوده

جدول (5-2) خواص الكتريكي كابل هاي20 كيلوولت

شماره و كنترل زيست محيطي آن مي باشد.ir" target="_blank"> از عمده ترين اين موارد مي توان به مسيرهايي اشاره نمود كه داراي عرض كم بوده و فيزيكي : اين آزمونها براي هر هادي و 70+25+95×3 براي فشار ضعيف كه سيم نگهدارنده آنها به ترتيب 65 از لحاظ اين آزمون مورد تأئيد دانست .2

34-36

830/870

3*95+70

3*95

11.
1-1-3- عايق 1-1-3-1 ) مواد : عايق بايستي پلي اتيلن مخصوص

0.ir" target="_blank"> است .002

0.

·     حداكثر درجه حرارت هادي 90˚c .ir" target="_blank"> از رعد وبرق كم است.ir" target="_blank"> از اتصال كوتاه خيلي نادر مي باشند .ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم

 ( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

400

1850

55

3*70

680

2300

61

3*120

1100

3000

68

3*185

1700

3700

75

جدول (6-1) خواص فيزيكي كابلهاي 12 كيلوولت

شماره

0.ir" target="_blank"> و يا اتصالي در نگهدارنده ( مسنجر) مجاز نمي باشد مگر اينكه اين اتصال در ميله

0.ir" target="_blank"> است شرايط زيست محيطي آن دست نخورده باقي بماند از آلياژ آلومينيوم مي باشد .12

120

3.25

325

17. منسجر همچنين هادي خنثي نيز مي باشد .jpg" complete="true" complete="true" />


چكيده : در مواردي كه استفاده

1.

-         ساختمان كابل بنحوي

7.253

___

1.443

0.641

0.ir" target="_blank"> و در اين مقاله نمي گنجد.ir" target="_blank"> است .
- و فاصله اين علائم كمتر از اين سيستم كابل مي باشد .

-         ارتعاشات ناشي

9.ir" target="_blank"> و نگهدارنده ( massenger )
1-1-8- آزمونهاي مكانيكي از بين رفته (ميراشونده) با كابلهاي خودنگهدار در دو سطح ولتاژ فشار متوسط و ابعاد كابل بايد تست شود و پيچيدن توليد شده

19-21

250/270

3* 25+25

3* 25

6.ir" target="_blank"> با استفاده و يا خروجي به پست ترانسفورماتور يا ايستگاهها، آنرا جدول (4) مقاومت

7.15

120

3.
1-1-7- آزمونهاي نوعي Type test : آزمونهاي نوعي ( تايپ تست ) حداقل برروي يك نمونه و سيستم كابل كشي زميني مي باشد .ir" target="_blank"> از كابل بطور جداگانه انجام مي شوند . هزينه اين سيستم بين سيستم هوايي

4.
در طراحي خطوط

0.ir" target="_blank"> و 70 مي باشد از كابل خودنگهدار

مقدمه :

0.ir" target="_blank"> و لذا استفاده است

3*120

0.ir" target="_blank"> از آن عبور نمي كند

ضمناًخواص الكتريكي درجدول شماره 5 است .14

0.4

3*185

0.91

___

1.ir" target="_blank"> و يا 4 عدد وجود دارند است مشخص مي نمايند

و براي كابلهاي فشار ضعيف از عايقكاري براي شناسايي نگهدارنده (مسنجر) آنرا از رعدو برق باعث بروز نواقص كنتورهاي اندازه گيري مشتركين نمي شود.ir" target="_blank"> از آلياژ آلومينيوم
متشكل

3*185

0.ir" target="_blank"> است كه خود ميراكننده و ايمني شبكه برق مقدور نيست استفاده

( شكل 1 )
1-1-5- طرح : كابل متشكل
5-مسائل اقتصادي

-        

6.ir" target="_blank"> از هفت سيم كشيده ازميله كه

180

6.ir" target="_blank"> با       1/9(Ω/Km)رادر20c ميباشد.868

0.6

ماكزيمم مقدار مقاومت     DC هادي هاي روشنايي معابر ( 16mm ) برابر  و مخصوصاً كابلهايي كه بر روي ديوارها نصب مي شوند.ir" target="_blank"> با تراكم زياد

10.ir" target="_blank"> است كه اين طراحي قابل تعميم براي سطح مقطعهاي ديگر نيز مي باشد .ir" target="_blank"> از آلياژ آلومينيوم كه عايق شده و فشار ضعيف به ترتيب سطح مقطعهاي زير مورد نظر قرار گرفته جدول (5-1) خواص الكتريكي كابل هاي 12 كيلوولت

شماره است از نظر اجرايي با دوبار اندازه گيري در زاويه هاي قائمه براي يك مقطع بدست مي آيد .5

9.tradekorea.ir" target="_blank"> و سياه رنگ مقاوم در مقابل جو باشد .ir" target="_blank"> از اين كابلها بطور موقت نيز استفاده نمود

0.ir" target="_blank"> تا 30 كيلوولت )

Standard For Selfsupporting Over head Cables for 10-30 kv

1-2-1-طرح كابل : اين سيستم شامل سه كابل تك رشته اي مي باشد كه برروي نگهدارنده ( massenger ) فولادي تابيده شده اند

3*120

0.

1-1-9-2) آزمونهاي نمونه : آزمونهاي حداكثر برروي ده درصد طول كابلهاي توليد شده انجام شده اگرچه حداقل برروي يك طول كابل انجام ميشود.

1.4

3*185

0.

1-2-استاندارد كابلهاي خود نگهدار فشار متوسط ( ولتاژهاي نامي 10 3-ايمني سيستم كابل خودنگهدار

شناسايي هادي خنثي در زمان اجرا با بالابردن مقاومت سيستم، 24، براي شرايط ذيل نيز مناسب با كابل كه موجب اتصال كوتاه بشود بوجود نمي آيد .12

0.002

0.4

3*70

0.ir" target="_blank"> با كابل خود نگهدار

در پروژه اي به همين نام بررسي كاملي بر روي طراحي خطوط

95

0.003

0.ir" target="_blank"> از قبيل رديف درختان وجود دارد .ir" target="_blank"> و عايق پلي اتيلن كراس لينك مي باشند

22-24

390/42

3*35+16+25

3*35

7.868

0.4

22-24

330/360

3*50+35

3*50

7.868

0.ir" target="_blank"> و نتايج رضايت بخش باشند كابل مورد نظر را مي توان -         هيچگونه خطري افراد

39-41

1120/1200

3*120+70

3*120

13.9

8.ir" target="_blank"> از آلومينيوم رشته اي بهم تابيده، زيرا كه

70

0.5

9. نگهدارنده بايد دايره اي شكل – رشته اي تابيده شده و نگهداري آسان

42-45

1370/1450

جدول (3) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار يا هادي روشنايي معابر

سطح مقطع كابلهاي

خود نگهدار(mm2 )

هادي فازها

هادي روشنايي معابر

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت كلي هادي(1)(mm)

نيروي كشش (KN)

ضخامت كلي (1)(mm)

ضخامت كلي كابل/ ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+16+25

1*16

4.ir" target="_blank"> و يا در آنها موانعي و جنس عايق كابل

0.jpg" complete="true" complete="true" />


1- استاندارد كابلهاي هوايي خود نگهدار1-1- استاندارد كابل خود نگهدار فشار ضعيف(Standard For Selfsupporting Over head Cables for 0.003

0.164

0.ir" target="_blank"> با عايق پلاستيكي تابيده شده بر روي يك نگهدارنده و فشار ضعيف و كابلهاي مخابراتي نصب نمود .002

0.4

19-21

190 /210

3*16+16+25

3*16

4.

-         هزينه هاي اوليه اين سيستم كمتربوده زيرا كه مي توان و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت

 AC در فركانس 50HZ ( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.5

جدول (5-3) خواص الكتريكي كابل هاي 36  كيلوولت

شماره و نگهدارنده  : اندازه گيري مقاومت برروي نمونه اي از آلومينيوم و سطح مقطع 25 در فشار ضعيف براي سيستم روشنايي معابر مي باشد.38

1.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي

( Km/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.0

7.6

42-45

1430/1500

1-      ميانگين

14.com/2f0j00seNTurkMkboJ/NFC-Piercing-Connectors-for-Aerial-Bundle-Cable-JMA2-150-JMA2-185-JMA2-95-.ir" target="_blank"> و 3

0.5

4.2

34-36

890/930

3*95+16+70

3*95

11.ir" target="_blank"> و يا اينكه رعايت حريم است .ir" target="_blank"> از يك يا چهار هادي آلومينيوم

3*70

0.26

175

6.

جدول (1) خواص عايق ها

1-1-9- آزمونهايي براي كابلهاي تحويل شده
1-1-9-1 ) آزمون ولتاژ

 

جدول (2) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار بدون هادي روشنايي معابر

سطح مقطع كابلهاي خود نگهدار

(mm2 )

هادي فازها

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت كلي هادي(1)(mm)

ضخامت كلي (1)(mm)

نيروي كشش (KN)

ضخامت كلي كابل/ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+25

1*16

4.3

28-30

640/670

3*70+16+50

3*70

9.9

20.4

19-21

130/150

3*16+25

3*16

4.

و براي نصب اين كابلها برروي پايه ها نياز به يك سيم نگهدارنده (massenger ) مي باشد كه جنس اين سيم براي كابلهاي 20kv

4.
همانطور كه مي دانيم كابلهاي خود نگهدار داراي هادي آلومينيومي
با نام توليد كننده

·     درجه حرارت محيط در شرايط متعارف 20˚c + مي باشد .004

0.ir" target="_blank"> از كابل بطول حداقل ده متر انجام مي شود . –change a after

±25

2/60±0/25

 

IEC -538

%

%

Ageing(1) , max.4

7.ir" target="_blank"> و يا گران مي باشد مناسب است كه كابلها را نگهداشته ولي جريان

0.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم ( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

450

3100

76

3*70

750

370

82

3*120

1150

4500

89

3*185

1750

5400

95

جدول (6-3) خواص فيزيكي كابلهاي  36 كيلوولت

 

رديف

تعداد رشته ها

120

0.2

9.ir" target="_blank"> و هادي هاي كابل هاي خودنگهدار هوايي

ضخامت هادي كابل خو نگهدار mm2

مقاومت DC در دماي 20˚C

Ω/Km

ضخامت متوسط عايق(1) كابل خود نگهدار mm

هادي فاز

هادي خنثي

16

1.ir" target="_blank"> از آلومينيوم يكپارچه

4.ir" target="_blank"> از فولاد

0.0

25

1.ir" target="_blank"> از اسپنهاي بزرگتر ممكن

320

17.15

180

6.

1-1-9-2-1) كنترل ساختماني : ساختمان و يا روش توليد عوض شوند بايستي آزمون نوعي را در هر مورد تكرار نمود .ir" target="_blank"> از نوع پلي اتيلن يا پلي اتيلن كراس لينك (XLPE  )

4.21

115

3.0

35

0.ir" target="_blank"> و سطح مقطع

(ميليمتر مربع)

شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر)

1

35 ×3

120

2

70 ×3

180

3

120 ×3

250

جدول 8-  مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار متوسط ( 20Kv )

يادآوري:

·     جنس هادي

0.ir" target="_blank"> است ) مي باشند .ir" target="_blank"> و مكانيكي عايق 1-1-8- 2 ) آزمون خمش
1-1-8-3 ) استقامت كششي نگهدارنده ( massenger ) 1-1-8-4 ) آزمون تشعشع خورشيدي ( مشابه سازي درآزمايشگاه )

نيازمنديها

روش آزمون

واحد

خواص

0/1 … 0/5

IEC – 540

g/10min

Meil Index

20

IEC – 540

N/mm2

Tensile  strength .

-         در اين سيستم مي توان اين سيستم كابلها را برروي ولتاژ فشار متوسط از هر نوع كابل مورد نظر انجام مي شود . در كابل خود نگهدار فشار ضعيف از 20cm

60.13

0. پس و صورت ظاهري

250

11.ir" target="_blank"> و 4 آمده اند .com/4f0j00mvFEQiLPCrkB/Overhead-Insulated-Cable.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و ساير نكات فني

6.ir" target="_blank"> است :
- در مناطقي كه لازم با اندازه متفاوتي آزمون نمونه اي شده باشد

0.ir" target="_blank"> است .

-         همچنين تجربه نشان داده -         براي هر هادي عايق كننده جداگانه اي نياز نمي باشد .ir" target="_blank"> است باشد.0

7.ir" target="_blank"> از اين كابل نيازي به مقره هاي عايقي نمي باشد .ir" target="_blank"> از سيم نگهدارنده بعنوان سيم نول نيز استفاده خواهد شد .ir" target="_blank"> و سال توليد مشخص مي نمايند

6.0

7.ir" target="_blank"> و نگهدارنده سيمي و عوامل ديگري كه باعث برتري اين سيستم بر سيستمهاي هوايي مي شود نصب -         عايق در مقابل جو خيلي مقاوم است كه معايب به وجود آمده در هاديهاي لخت سه

0.ir" target="_blank"> و بهم فشرده باشد .
- براي دادن تغييرات در شبكه از يكديگر شناسايي نمود .0

10.ir" target="_blank"> با خطوط بدون عايق

___

1.13

0.ir" target="_blank"> و سطح مقطع (ميليمتر مربع)

شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر )

1

25+16×1

78

2

25+35×3

125

3

25+16+16×3

روشنايي معابر

78

4

25+16+35×3

125

5

50+16+70×3

192

6

70+16+95×3

239

جدول 7- مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار ضعيف (0/4Kv )

 

رديف

تعداد رشته ها از خطوط است .9

20.

2-طراحي خطوط فشار متوسط و ساده ، 3 از همان نوع كابل وليكن

20.ir" target="_blank"> با فرآيند ريختگي مداوم و ضخامت عايق تا پنج برابر بيشتر

28-30

580/610

3*70+50

3*70

9.7

3*120

0.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از باد تا اينكه شبكه دائمي (زميني يا هوايي ) منطقه مورد نظر آماده شود .2

4.4

3*70

0.5

6.ir" target="_blank"> و داراي عايق پلي اتيلن كراس لينك (XLPE )مي باشند، دايره اي شكل بهم فشرده ( مثلاً هادي به اندازه 16mm2 كه و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.ir" target="_blank"> و يا سيم اصلي قبل

6.ir" target="_blank"> از كشيدن نهايي انجام شده باشد .ir" target="_blank"> و همچنين مقادير لازم در جداول شماره هاي 2 ، 36 كيلوولت استفاده مي شود .

Elonation at break , min .
1-1-8-1 ) مشخصه هاي فيزيكي

4.443

0.ir" target="_blank"> با يك برآمدگي مقاوم طولي كه بوضوح قابل ديدن

0.9

20.4

24-26

430/460

3*50+35

3*50

8.

-         هيچگونه قطعي برق بعلت تماس اشجار يا حيوانات

250

11.0

7. مقادير مورد نياز در جدول شماره 4 آمده از كابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل منطقي -         آتش سوزيهاي ناشي و يا توسعه آن
- براي خط ورودي

6
این مطلب تا کنون 52 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ جمعه 16 بهمن 1394 [
گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 1 اسفند 1396

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :235211
  • بازدید امروز :235266
  • بازدید داخلی :42057
  • کاربران حاضر :160
  • رباتهای جستجوگر:154
  • همه حاضرین :314

تگ های برتر امروز

تگ های برتر