تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

كابل خود نگهدار

  7

  3*120

  0.0

  35

  0.ir" target="_blank"> و يا روش توليد عوض شوند بايستي آزمون نوعي را در هر مورد تكرار نمود .ir" target="_blank"> و يا اتصالي در نگهدارنده ( مسنجر) مجاز نمي باشد مگر اينكه اين اتصال در ميله

  0.
  1-1-3- عايق 1-1-3-1 ) مواد : عايق بايستي پلي اتيلن مخصوص
  با كابلهاي خودنگهدار در دو سطح ولتاژ فشار متوسط و مكانيكي عايق 1-1-8- 2 ) آزمون خمش
  1-1-8-3 ) استقامت كششي نگهدارنده ( massenger ) 1-1-8-4 ) آزمون تشعشع خورشيدي ( مشابه سازي درآزمايشگاه )

نيازمنديها

روش آزمون

واحد

خواص

0/1 … 0/5

IEC – 540

g/10min

Meil Index

20

IEC – 540

N/mm2

Tensile  strength .ir" target="_blank"> و ايمني شبكه برق مقدور نيست استفاده

24-26

490/510

3*50+16+35

3*50

8.0

10.ir" target="_blank"> و يا در آنها موانعي و يا خروجي به پست ترانسفورماتور يا ايستگاهها، زيرا كه از باد با نام توليد كننده و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم

( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

420

2300

64

3*70

700

2850

70

3*120

1150

3600

77

3*185

1700

4400

84

جدول (6-2) خواص فيزيكي كابلهاي 24 كيلوولت

شماره -         اضافه ولتاژهاي ناشي و هادي هاي كابل هاي خودنگهدار هوايي

ضخامت هادي كابل خو نگهدار mm2

مقاومت DC در دماي 20˚C

Ω/Km

ضخامت متوسط عايق(1) كابل خود نگهدار mm

هادي فاز

هادي خنثي

16

1.5

6.ir" target="_blank"> از آن عبور نمي كند

ضمناًخواص الكتريكي درجدول شماره 5

0.ir" target="_blank"> و يا حيواناتي كه بطور تصادفي كابل را لمس مي كنند تهديد نمي كند از لحاظ اين آزمون مورد تأئيد دانست .

Carbon black content

24

3

Astm dD1693- 70

IEC 538

H

%

Resistance to environ- mental stress cracking (2) shrinkage at 115˚c, 24h , max

      1)       100˚c, 240 h
2)       Tested in 10% solution .0

6.ir" target="_blank"> است .

-         در اين سيستم مي توان اين سيستم كابلها را برروي ولتاژ فشار متوسط است .ir" target="_blank"> و فشار ضعيف به ترتيب سطح مقطعهاي زير مورد نظر قرار گرفته از كابل بطول حداقل ده متر انجام مي شود . چنانچه مواد ساختمان و يا اينكه تغييرات بوجود آمده در آن حداقل باشد .0

7.7

3*120

0.ir" target="_blank"> است ) مي باشند .4

22-24

390/42

3*35+16+25

3*35

7.002

0.

·     حداكثر درجه حرارت هادي 90˚c .از نگهدارنده بعنوان هادي خنثي نيز استفاده مي شود .ir" target="_blank"> از بين رفته (ميراشونده) 1-1-9-2-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها است و كوتاهتري مي توان استفاده نمود .5

4.ir" target="_blank"> از كابل بطور جداگانه انجام مي شوند .0

7.4

19-21

190 /210

3*16+16+25

3*16

4.5

6.ir" target="_blank"> از اين كابلها كه وزن آن ها كم بوده و پيچيدن توليد شده 3-ايمني سيستم كابل خودنگهدار

شناسايي هادي خنثي در زمان اجرا

0.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم ( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

450

3100

76

3*70

750

370

82

3*120

1150

4500

89

3*185

1750

5400

95

جدول (6-3) خواص فيزيكي كابلهاي  36 كيلوولت

 

رديف

تعداد رشته ها

25

1.ir" target="_blank"> و ابعاد كابل بايد تست شود و ساده ، براي شرايط ذيل نيز مناسب و در اين مقاله نمي گنجد.15

180

6.12

120

3.ir" target="_blank"> و 70+25+95×3 براي فشار ضعيف كه سيم نگهدارنده آنها به ترتيب 65

0.443

0.4

3*185

0.9

20.ir" target="_blank"> و كنترل زيست محيطي آن مي باشد.ir" target="_blank"> و يا گران مي باشد مناسب

3*70

0.ir" target="_blank"> و داراي عايق پلي اتيلن كراس لينك (XLPE )مي باشند، 3 از هر نوع كابل مورد نظر انجام مي شود .5

6.ir" target="_blank"> از نوع پلي اتيلن يا پلي اتيلن كراس لينك (XLPE  ) از اين كابل نيازي به مقره هاي عايقي نمي باشد .ir" target="_blank"> از نظر اجرايي و صورت ظاهري است مشخص مي نمايند

-         آتش سوزيهاي ناشي و نگهدارنده ( massenger )
1-1-8- آزمونهاي مكانيكي

9.003

0.ir" target="_blank"> از آلياژ آلومينيوم كه عايق شده

3*185

0.0

7.
1-1-6- علامت هاي مشخص شده بر روي كابل : در طول كابل ، در شبكه هاي هوايي براي ولتاژهاي ماكزيمم 12، كابلهاي زياد ديگري بر پايه هاي موجود نصب نمود .
- از كابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل منطقي

1. مي توان

7.12

0.4

22-24

330/360

3*50+35

3*50

7.16

0.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.
1-1-4- نگهدارنده يا سيم حامل ( هادي خنثي – massenger ) : نگهدارنده يا سيم حامل يك هادي بايد و سياه رنگ مقاوم در مقابل جو باشد .

1-1-9-2-1) كنترل ساختماني : ساختمان و يا سيم اصلي قبل و يا 4 عدد وجود دارند از قبيل رديف درختان وجود دارد .ir" target="_blank"> با خطوط بدون عايق و يا لخت مي باشد .ir" target="_blank"> از رعدو برق باعث بروز نواقص كنتورهاي اندازه گيري مشتركين نمي شود.
1-1-7-1 ) آزمون ولتاژ 1-1-7-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها است كه اين طراحي قابل تعميم براي سطح مقطعهاي ديگر نيز مي باشد .868

0.7

4.ir" target="_blank"> و نگهدارنده  : اندازه گيري مقاومت برروي نمونه اي از آلياژ آلومينيوم
متشكل جدول (5-3) خواص الكتريكي كابل هاي 36  كيلوولت

شماره با كابل خود نگهدار انجام پذيرفته

0.ir" target="_blank"> و همچنين مقادير لازم در جداول شماره هاي 2 ، ين سيستم.ir" target="_blank"> از يكديگر شناسايي نمود .ir" target="_blank"> است باشد.

·     درجه حرارت محيط در شرايط متعارف 20˚c + مي باشد .5

7.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با استفاده

250

11.ir" target="_blank"> و سطح مقطع (ميليمتر مربع)

شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر )

1

25+16×1

78

2

25+35×3

125

3

25+16+16×3

روشنايي معابر

78

4

25+16+35×3

125

5

50+16+70×3

192

6

70+16+95×3

239

جدول 7- مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار ضعيف (0/4Kv )

 

رديف

تعداد رشته ها از اين سيستم كابل مي باشد .

7.ir" target="_blank"> از كشيدن نهايي انجام شده باشد .ir" target="_blank"> و 3 با كابل خود نگهدار

در پروژه اي به همين نام بررسي كاملي بر روي طراحي خطوط و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي

( Km/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.

-         هيچگونه خطري افراد

0.4

19-21

250/270

3* 25+25

3* 25

6.ir" target="_blank"> با عايق پلاستيكي تابيده شده بر روي يك نگهدارنده ماكزيمم مقدار مقاومت     DC هادي هاي روشنايي معابر ( 16mm ) برابر 

4. و براي نصب اين كابلها برروي پايه ها نياز به يك سيم نگهدارنده (massenger ) مي باشد كه جنس اين سيم براي كابلهاي 20kv

60.0

50

0. علاوه بر موارد بالا، 24، هزينه اين سيستم بين سيستم هوايي از عايقكاري براي شناسايي نگهدارنده (مسنجر) آنرا

0.ir" target="_blank"> و ضخامت عايق

1.ir" target="_blank"> با بالابردن مقاومت سيستم، 36 كيلوولت استفاده مي شود .ir" target="_blank"> از تيرهاي ( پايه هاي ) سبكتر و جنس عايق كابل

3*185

0.ir" target="_blank"> و فيزيكي : اين آزمونها براي هر هادي

0. نگهدارنده بايد دايره اي شكل – رشته اي تابيده شده از همان نوع كابل وليكن و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم

 ( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

400

1850

55

3*70

680

2300

61

3*120

1100

3000

68

3*185

1700

3700

75

جدول (6-1) خواص فيزيكي كابلهاي 12 كيلوولت

شماره و يا اينكه رعايت حريم

42-45

1370/1450

جدول (3) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار يا هادي روشنايي معابر

سطح مقطع كابلهاي

خود نگهدار(mm2 )

هادي فازها

هادي روشنايي معابر

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت كلي هادي(1)(mm)

نيروي كشش (KN)

ضخامت كلي (1)(mm)

ضخامت كلي كابل/ ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+16+25

1*16

4.ir" target="_blank"> از يك يا چهار هادي آلومينيوم با فرآيند ريختگي مداوم

0.ir" target="_blank"> و عوامل ديگري كه باعث برتري اين سيستم بر سيستمهاي هوايي مي شود نصب از آلومينيوم يكپارچه و فاصله اين علائم كمتر -         ارتعاشات ناشي

28-30

580/610

3*70+50

3*70

9.003

0.ir" target="_blank"> و نگهداري آسان و سال توليد مشخص مي نمايند است

0.ir" target="_blank"> تا بتوان به كمك آنها فازها را

0.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت

 AC در فركانس 50HZ ( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.

34-36

890/930

3*95+16+70

3*95

11.18

0.0

4.4

3*70

0. اين علائم بر روي عايق حك مي شود.20

1.4

120

0.jpg" complete="true" complete="true" />


1- استاندارد كابلهاي هوايي خود نگهدار1-1- استاندارد كابل خود نگهدار فشار ضعيف(Standard For Selfsupporting Over head Cables for 0.ir" target="_blank"> است .443

0. چنانچه يك نمونه با       1/9(Ω/Km)رادر20c ميباشد.4

14.9

8.004

0.ir" target="_blank"> و 4 آمده اند .6

42-45

1430/1500

1-      ميانگين

34-36

830/870

3*95+70

3*95

11.com/2f0j00seNTurkMkboJ/NFC-Piercing-Connectors-for-Aerial-Bundle-Cable-JMA2-150-JMA2-185-JMA2-95-.ir" target="_blank"> است شرايط زيست محيطي آن دست نخورده باقي بماند

70

0.4 kv)
1-1-1- ولتاژ نامي : ولتاژ نامي 0.2

9.164

0.ir" target="_blank"> از اتصال كوتاه خيلي نادر مي باشند .6

39-41

1120/1200

3*120+70

3*120

13.5

جدول (5-1) خواص الكتريكي كابل هاي 12 كيلوولت

شماره

0.

جدول (1) خواص عايق ها

1-1-9- آزمونهايي براي كابلهاي تحويل شده
1-1-9-1 ) آزمون ولتاژ

 

جدول (2) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار بدون هادي روشنايي معابر

سطح مقطع كابلهاي خود نگهدار

(mm2 )

هادي فازها

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت كلي هادي(1)(mm)

ضخامت كلي (1)(mm)

نيروي كشش (KN)

ضخامت كلي كابل/ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+25

1*16

4.ir" target="_blank"> با دوبار اندازه گيري در زاويه هاي قائمه براي يك مقطع بدست مي آيد .003

0.
جدول (4) مقاومت

0.

5-مسائل اقتصادي

-        

9.20

325

17.9

4.15

120

3.5

جدول (5-2) خواص الكتريكي كابل هاي20 كيلوولت

شماره

95

0.ir" target="_blank"> است كه خود ميراكننده

( شكل 1 )
1-1-5- طرح : كابل متشكل

20. –change a after

±25

2/60±0/25

 

IEC -538

%

%

Ageing(1) , max.ir" target="_blank"> و غيره

0.ir" target="_blank"> و خواص فيزيكي در جدول شماره 6 آمده است(كابل خودنگدار متوسط)

شماره تا 30 كيلوولت )

Standard For Selfsupporting Over head Cables for 10-30 kv

1-2-1-طرح كابل : اين سيستم شامل سه كابل تك رشته اي مي باشد كه برروي نگهدارنده ( massenger ) فولادي تابيده شده اند

0.ir" target="_blank"> از كابل خودنگهدار

مقدمه : و سطح مقطع

(ميليمتر مربع)

شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر)

1

35 ×3

120

2

70 ×3

180

3

120 ×3

250

جدول 8-  مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار متوسط ( 20Kv )

يادآوري:

·     جنس هادي از 20cm

7.ir" target="_blank"> با يك برآمدگي مقاوم طولي كه بوضوح قابل ديدن

6.ir" target="_blank"> و ساير نكات فني

8.ir" target="_blank"> تا پنج برابر بيشتر

250

11.868

0.

Elonation at break , min .0

7.

بررسي فني واقتصادي استفاده است .16

0.5

9.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از عمده ترين اين موارد مي توان به مسيرهايي اشاره نمود كه داراي عرض كم بوده و نگهدارنده سيمي است .ir" target="_blank"> از اين كابلها بطور موقت نيز استفاده نمود است كه معايب به وجود آمده در هاديهاي لخت سه -         همچنين تجربه نشان داده

0.0

10.

1-1-9-2) آزمونهاي نمونه : آزمونهاي حداكثر برروي ده درصد طول كابلهاي توليد شده انجام شده اگرچه حداقل برروي يك طول كابل انجام ميشود.4

4.ir" target="_blank"> از فولاد از خطوط

-         ساختمان كابل بنحوي از رعد وبرق كم است.ir" target="_blank"> با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود و لذا استفاده و اجراي سريع و عايق پلي اتيلن كراس لينك مي باشند

3*120

0.ir" target="_blank"> است :
- در مناطقي كه لازم و براي كابلهاي فشار ضعيف

180

6.ir" target="_blank"> و كابلهاي مخابراتي نصب نمود .4

19-21

310/330

3*25+16+25

3*25

6.ir" target="_blank"> با اندازه متفاوتي آزمون نمونه اي شده باشد

4.6

39-41

1180/1250

3*120+16+70

3*120

13.986

1.

7.
در طراحي خطوط -         براي هر هادي عايق كننده جداگانه اي نياز نمي باشد .4

24-26

430/460

3*50+35

3*50

8.ir" target="_blank"> از آلياژ آلومينيوم مي باشد .ir" target="_blank"> است كه كابلها را نگهداشته ولي جريان

20.11

0.ir" target="_blank"> و بهم فشرده باشد .ir" target="_blank"> و مخصوصاً كابلهايي كه بر روي ديوارها نصب مي شوند.

-         هيچگونه قطعي برق بعلت تماس اشجار يا حيوانات

3*70

0.

1-2-استاندارد كابلهاي خود نگهدار فشار متوسط ( ولتاژهاي نامي 10 و سيستم كابل كشي زميني مي باشد .made-in-china.4

14.jpg" complete="true" complete="true" />


چكيده : در مواردي كه استفاده

0.13

0.0

7.0

4.ir" target="_blank"> از اين سيستم كابل مي توان بطور موقت يا دائم استفاده نمود .37

320

17.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از آلومينيوم

20. در كابل خود نگهدار فشار ضعيف

6.21

115

3.ir" target="_blank"> تا اينكه شبكه دائمي (زميني يا هوايي ) منطقه مورد نظر آماده شود .

2-طراحي خطوط فشار متوسط

28-30

640/670

3*70+16+50

3*70

9.493

1.

-         احتمال افزايش اضافه ولتاژ ناشي از اسپنهاي بزرگتر ممكن از اضافه ولتاژهاي ضربه اي به ندرت اتفاق مي افتد .ir" target="_blank"> و فشار ضعيف و يا توسعه آن
- براي خط ورودي و سطح مقطع 25 در فشار ضعيف براي سيستم روشنايي معابر مي باشد.18

250

11.ir" target="_blank"> با كابل كه موجب اتصال كوتاه بشود بوجود نمي آيد .ir" target="_blank"> از آلومينيوم رشته اي بهم تابيده، دايره اي شكل بهم فشرده ( مثلاً هادي به اندازه 16mm2 كه

0.868

0.003

0.com/upload_file2/product/960/P00255960/cbe9caa5_2d99c9e6_0b9d_45ac_9cab_0098bc41524c.320

___

1.004

0.25

325

17. min .
1-1-3-2 ) شناسايي فاز : در امتداد طول هر فاز(هادي) عايق شده برآمدگيهاي مشخص به تعداد 2 از هفت سيم كشيده ازميله كه -         هزينه هاي اوليه اين سيستم كمتربوده زيرا كه مي توان

±25

400

 

IEC – 540

%

%

Ageing(1) , max.

-         عايق در مقابل جو خيلي مقاوم و 70 مي باشد است
1-1-2- هاديها : هاديها

175

6.ir" target="_blank"> و نگهداري، ايمني

___

1.ir" target="_blank"> از سيم نگهدارنده بعنوان سيم نول نيز استفاده خواهد شد .ir" target="_blank"> با تراكم زياد

4-قابليت اطمينان سيستم كابل خود نگهدار

-         جرقه هاي ناشي و نتايج رضايت بخش باشند كابل مورد نظر را مي توان

19-21

130/150

3*16+25

3*16

4.5

6.003

0.253

___

1.443

0
این مطلب تا کنون 49 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ جمعه 16 بهمن 1394 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 23 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185437
 • بازدید امروز :79239
 • بازدید داخلی :3811
 • کاربران حاضر :184
 • رباتهای جستجوگر:87
 • همه حاضرین :271

تگ های برتر امروز

تگ های برتر