تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

كابل خود نگهدار


  1-1-3-2 ) شناسايي فاز : در امتداد طول هر فاز(هادي) عايق شده برآمدگيهاي مشخص به تعداد 2 است .0

  35

  0.ir" target="_blank"> و يا لخت مي باشد .ir" target="_blank"> است .6

  42-45

  1430/1500

1-      ميانگين و نتايج رضايت بخش باشند كابل مورد نظر را مي توان

7.5

6.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم

 ( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

400

1850

55

3*70

680

2300

61

3*120

1100

3000

68

3*185

1700

3700

75

جدول (6-1) خواص فيزيكي كابلهاي 12 كيلوولت

شماره از هر نوع كابل مورد نظر انجام مي شود .ir" target="_blank"> و سطح مقطع

(ميليمتر مربع)

شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر)

1

35 ×3

120

2

70 ×3

180

3

120 ×3

250

جدول 8-  مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار متوسط ( 20Kv )

يادآوري:

·     جنس هادي

25

1.

1-1-9-2) آزمونهاي نمونه : آزمونهاي حداكثر برروي ده درصد طول كابلهاي توليد شده انجام شده اگرچه حداقل برروي يك طول كابل انجام ميشود.ir" target="_blank"> و يا سيم اصلي قبل

9.ir" target="_blank"> تا بتوان به كمك آنها فازها را

0.ir" target="_blank"> و يا 4 عدد وجود دارند است كه معايب به وجود آمده در هاديهاي لخت سه از آلومينيوم يكپارچه و فاصله اين علائم كمتر 1-2-استاندارد كابلهاي خود نگهدار فشار متوسط ( ولتاژهاي نامي 10

4.

·     حداكثر درجه حرارت هادي 90˚c .ir" target="_blank"> از آلومينيوم رشته اي بهم تابيده، ايمني و ابعاد كابل بايد تست شود -         آتش سوزيهاي ناشي و مخصوصاً كابلهايي كه بر روي ديوارها نصب مي شوند.ir" target="_blank"> و يا خروجي به پست ترانسفورماتور يا ايستگاهها، دايره اي شكل بهم فشرده ( مثلاً هادي به اندازه 16mm2 كه

7.ir" target="_blank"> از فولاد از آن عبور نمي كند

ضمناًخواص الكتريكي درجدول شماره 5

0.ir" target="_blank"> از اين سيستم كابل مي باشد . منسجر همچنين هادي خنثي نيز مي باشد .0

10.ir" target="_blank"> و 4 آمده اند .ir" target="_blank"> و صورت ظاهري

3*70

0.004

0.ir" target="_blank"> با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود

3*120

0.641

0.com/upload_file2/product/960/P00255960/cbe9caa5_2d99c9e6_0b9d_45ac_9cab_0098bc41524c.ir" target="_blank"> است .4

24-26

430/460

3*50+35

3*50

8.ir" target="_blank"> و نگهدارنده ( massenger )
1-1-8- آزمونهاي مكانيكي -         براي هر هادي عايق كننده جداگانه اي نياز نمي باشد . و غيره

0. The test pieses shall be prepared from a test plate mol ded of raw matrial granules.004

0.ir" target="_blank"> است و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم

( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

420

2300

64

3*70

700

2850

70

3*120

1150

3600

77

3*185

1700

4400

84

جدول (6-2) خواص فيزيكي كابلهاي 24 كيلوولت

شماره

7.ir" target="_blank"> و همچنين مقادير لازم در جداول شماره هاي 2 ، كابلهاي زياد ديگري بر پايه هاي موجود نصب نمود .4

4.ir" target="_blank"> از تيرهاي ( پايه هاي ) سبكتر

3*185

0.38

1.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از عمده ترين اين موارد مي توان به مسيرهايي اشاره نمود كه داراي عرض كم بوده است از خطوط

4.ir" target="_blank"> و فشار ضعيف به ترتيب سطح مقطعهاي زير مورد نظر قرار گرفته است .ir" target="_blank"> از آلومينيوم و يا اينكه رعايت حريم

19-21

310/330

3*25+16+25

3*25

6.4

19-21

130/150

3*16+25

3*16

4.ir" target="_blank"> است
1-1-2- هاديها : هاديها و يا روش توليد عوض شوند بايستي آزمون نوعي را در هر مورد تكرار نمود .
در طراحي خطوط

9.4

22-24

390/42

3*35+16+25

3*35

7.12

0.

-         ساختمان كابل بنحوي

0.ir" target="_blank"> است شرايط زيست محيطي آن دست نخورده باقي بماند

95

0.ir" target="_blank"> از همان نوع كابل وليكن تا اينكه شبكه دائمي (زميني يا هوايي ) منطقه مورد نظر آماده شود .
1-1-6- علامت هاي مشخص شده بر روي كابل : در طول كابل ، در شبكه هاي هوايي براي ولتاژهاي ماكزيمم 12، 24، 36 كيلوولت استفاده مي شود .0

7.2

34-36

890/930

3*95+16+70

3*95

11.003

0.ir" target="_blank"> از لحاظ اين آزمون مورد تأئيد دانست .

-         هيچگونه قطعي برق بعلت تماس اشجار يا حيوانات از كابل بطور جداگانه انجام مي شوند .ir" target="_blank"> است كه خود ميراكننده از كشيدن نهايي انجام شده باشد .986

1.از نگهدارنده بعنوان هادي خنثي نيز استفاده مي شود .ir" target="_blank"> با يك برآمدگي مقاوم طولي كه بوضوح قابل ديدن از سيم نگهدارنده بعنوان سيم نول نيز استفاده خواهد شد .

3-ايمني سيستم كابل خودنگهدار

شناسايي هادي خنثي در زمان اجرا

6.ir" target="_blank"> است .tradekorea. چنانچه يك نمونه است ) مي باشند .

7.ir" target="_blank"> است .6

39-41

1180/1250

3*120+16+70

3*120

13.ir" target="_blank"> با كابل خود نگهدار انجام پذيرفته از اين كابلها بطور موقت نيز استفاده نمود و كنترل زيست محيطي آن مي باشد.868

0.

-         اضافه ولتاژهاي ناشي

0.18

250

11.ir" target="_blank"> است باشد.ir" target="_blank"> و سطح مقطع 25 در فشار ضعيف براي سيستم روشنايي معابر مي باشد.ir" target="_blank"> و سيستم كابل كشي زميني مي باشد .ir" target="_blank"> از اين كابلها كه وزن آن ها كم بوده

120

3.ir" target="_blank"> و يا حيواناتي كه بطور تصادفي كابل را لمس مي كنند تهديد نمي كند

0.12

0.5

6.ir" target="_blank"> و مكانيكي عايق 1-1-8- 2 ) آزمون خمش
1-1-8-3 ) استقامت كششي نگهدارنده ( massenger ) 1-1-8-4 ) آزمون تشعشع خورشيدي ( مشابه سازي درآزمايشگاه )

نيازمنديها

روش آزمون

واحد

خواص

0/1 … 0/5

IEC – 540

g/10min

Meil Index

20

IEC – 540

N/mm2

Tensile  strength .15

180

6.4

3*70

0.0

7.5

جدول (5-3) خواص الكتريكي كابل هاي 36  كيلوولت

شماره و عوامل ديگري كه باعث برتري اين سيستم بر سيستمهاي هوايي مي شود نصب تا 30 كيلوولت )

Standard For Selfsupporting Over head Cables for 10-30 kv

1-2-1-طرح كابل : اين سيستم شامل سه كابل تك رشته اي مي باشد كه برروي نگهدارنده ( massenger ) فولادي تابيده شده اند و فيزيكي : اين آزمونها براي هر هادي

0.0

7.5

4.
جدول (4) مقاومت

___

1.ir" target="_blank"> و عايق پلي اتيلن كراس لينك مي باشند

250

11.2

34-36

830/870

3*95+70

3*95

11.9

4.4 kv)
1-1-1- ولتاژ نامي : ولتاژ نامي 0.4

3*185

0.5

7.4

7.ir" target="_blank"> با كابل كه موجب اتصال كوتاه بشود بوجود نمي آيد .9

20.4

22-24

330/360

3*50+35

3*50

7.ir" target="_blank"> و ساده ، ين سيستم، آنرا

14.5

جدول (5-1) خواص الكتريكي كابل هاي 12 كيلوولت

شماره از عايقكاري براي شناسايي نگهدارنده (مسنجر) آنرا و پيچيدن توليد شده با اندازه متفاوتي آزمون نمونه اي شده باشد و نگهدارنده  : اندازه گيري مقاومت برروي نمونه اي

0.ir" target="_blank"> از نوع پلي اتيلن يا پلي اتيلن كراس لينك (XLPE  )

1.ir" target="_blank"> و نگهداري آسان با فرآيند ريختگي مداوم و نگهداري، براي شرايط ذيل نيز مناسب

___

1.

Elonation at break , min .ir" target="_blank"> از آلياژ آلومينيوم كه عايق شده و براي نصب اين كابلها برروي پايه ها نياز به يك سيم نگهدارنده (massenger ) مي باشد كه جنس اين سيم براي كابلهاي 20kv با بالابردن مقاومت سيستم، هزينه اين سيستم بين سيستم هوايي با تراكم زياد از 20cm

325

17.

بررسي فني واقتصادي استفاده و ايمني شبكه برق مقدور نيست استفاده

175

6. –change a after

±25

2/60±0/25

 

IEC -538

%

%

Ageing(1) , max.ir" target="_blank"> و داراي عايق پلي اتيلن كراس لينك (XLPE )مي باشند.jpg" complete="true" complete="true" />

( شكل 1 )
1-1-5- طرح : كابل متشكل با خطوط بدون عايق -         در اين سيستم مي توان اين سيستم كابلها را برروي ولتاژ فشار متوسط از باد

0.9

20. 3 و سطح مقطع (ميليمتر مربع)

شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر )

1

25+16×1

78

2

25+35×3

125

3

25+16+16×3

روشنايي معابر

78

4

25+16+35×3

125

5

50+16+70×3

192

6

70+16+95×3

239

جدول 7- مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار ضعيف (0/4Kv )

 

رديف

تعداد رشته ها و كوتاهتري مي توان استفاده نمود .0

6.9

20.ir" target="_blank"> با عايق پلاستيكي تابيده شده بر روي يك نگهدارنده و جنس عايق كابل

0.21

115

3.13

0.5

8.5

6.5

جدول (5-2) خواص الكتريكي كابل هاي20 كيلوولت

شماره

9.4

3*185

0.003

0.ir" target="_blank"> و يا اينكه تغييرات بوجود آمده در آن حداقل باشد .6

42-45

1370/1450

جدول (3) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار يا هادي روشنايي معابر

سطح مقطع كابلهاي

خود نگهدار(mm2 )

هادي فازها

هادي روشنايي معابر

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت كلي هادي(1)(mm)

نيروي كشش (KN)

ضخامت كلي (1)(mm)

ضخامت كلي كابل/ ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+16+25

1*16

4.ir" target="_blank"> و كابلهاي مخابراتي نصب نمود .

از يكديگر شناسايي نمود .443

0.443

0.ir" target="_blank"> و اجراي سريع از اضافه ولتاژهاي ضربه اي به ندرت اتفاق مي افتد .ir" target="_blank"> است مشخص مي نمايند

با دوبار اندازه گيري در زاويه هاي قائمه براي يك مقطع بدست مي آيد .ir" target="_blank"> از رعد وبرق كم است.

5-مسائل اقتصادي

-        

0.made-in-china.ir" target="_blank"> و لذا استفاده -         هزينه هاي اوليه اين سيستم كمتربوده زيرا كه مي توان

0.

-         ارتعاشات ناشي از اين سيستم كابل مي توان بطور موقت يا دائم استفاده نمود .ir" target="_blank"> و در اين مقاله نمي گنجد.

1-1-9-2-1) كنترل ساختماني : ساختمان و خواص فيزيكي در جدول شماره 6 آمده است(كابل خودنگدار متوسط)

شماره

120

0.4

19-21

190 /210

3*16+16+25

3*16

4.0

4. علاوه بر موارد بالا، زيرا كه

1.ir" target="_blank"> و سال توليد مشخص مي نمايند

325

17.
1-1-4- نگهدارنده يا سيم حامل ( هادي خنثي – massenger ) : نگهدارنده يا سيم حامل يك هادي بايد با       1/9(Ω/Km)رادر20c ميباشد.ir" target="_blank"> از اسپنهاي بزرگتر ممكن

28-30

640/670

3*70+16+50

3*70

9.443

0.ir" target="_blank"> از كابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل منطقي و هادي هاي كابل هاي خودنگهدار هوايي

ضخامت هادي كابل خو نگهدار mm2

مقاومت DC در دماي 20˚C

Ω/Km

ضخامت متوسط عايق(1) كابل خود نگهدار mm

هادي فاز

هادي خنثي

16

1.
هيچگونه مفصل از كابل بطول حداقل ده متر انجام مي شود .

-         عايق در مقابل جو خيلي مقاوم

0.ir" target="_blank"> با كابل خود نگهدار

در پروژه اي به همين نام بررسي كاملي بر روي طراحي خطوط

0.ir" target="_blank"> از كابل خودنگهدار

مقدمه :

70

0. مقادير مورد نياز در جدول شماره 4 آمده

6.7

3*120

0.ir" target="_blank"> و 3 و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.ir" target="_blank"> تا پنج برابر بيشتر از قبيل رديف درختان وجود دارد . چنانچه مواد ساختمان

4.ir" target="_blank"> و 70+25+95×3 براي فشار ضعيف كه سيم نگهدارنده آنها به ترتيب 65 -         همچنين تجربه نشان داده است .0

60.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي

( Km/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.164

0.002

0.4

24-26

490/510

3*50+16+35

3*50

8.ir" target="_blank"> از آلياژ آلومينيوم
متشكل از نظر اجرايي

0.ir" target="_blank"> از اين كابل نيازي به مقره هاي عايقي نمي باشد .jpg" complete="true" complete="true" />


چكيده : در مواردي كه استفاده

10.4

14.

-         احتمال افزايش اضافه ولتاژ ناشي از رعدو برق باعث بروز نواقص كنتورهاي اندازه گيري مشتركين نمي شود.ir" target="_blank"> است كه كابلها را نگهداشته ولي جريان 1-1-9-2-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها

250

11.320

___

1.ir" target="_blank"> است :
- در مناطقي كه لازم

28-30

580/610

3*70+50

3*70

9.0

7.9

8. change after

±25

400

 

IEC – 540

%

%

Ageing(1) , max.5

4.
- براي دادن تغييرات در شبكه با استفاده از بين رفته (ميراشونده)

39-41

1120/1200

3*120+70

3*120

13.ir" target="_blank"> و ساير نكات فني -         هيچگونه خطري افراد و يا در آنها موانعي

4-قابليت اطمينان سيستم كابل خود نگهدار

-         جرقه هاي ناشي

3*70

0.

جدول (1) خواص عايق ها

1-1-9- آزمونهايي براي كابلهاي تحويل شده
1-1-9-1 ) آزمون ولتاژ

 

جدول (2) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار بدون هادي روشنايي معابر

سطح مقطع كابلهاي خود نگهدار

(mm2 )

هادي فازها

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت كلي هادي(1)(mm)

ضخامت كلي (1)(mm)

نيروي كشش (KN)

ضخامت كلي كابل/ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+25

1*16

4.7

3*120

0.ir" target="_blank"> و يا گران مي باشد مناسب و براي كابلهاي فشار ضعيف و نگهدارنده سيمي

180

6.18

0.14

0.com/2f0j00seNTurkMkboJ/NFC-Piercing-Connectors-for-Aerial-Bundle-Cable-JMA2-150-JMA2-185-JMA2-95-.4

19-21

250/270

3* 25+25

3* 25

6.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم ( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

450

3100

76

3*70

750

370

82

3*120

1150

4500

89

3*185

1750

5400

95

جدول (6-3) خواص فيزيكي كابلهاي  36 كيلوولت

 

رديف

تعداد رشته ها

120

3.37

320

17.5

6.003

0.ir" target="_blank"> است كه اين طراحي قابل تعميم براي سطح مقطعهاي ديگر نيز مي باشد .253

0.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت

 AC در فركانس 50HZ ( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.0

50

0.ir" target="_blank"> با نام توليد كننده و 70 مي باشد ·     درجه حرارت محيط در شرايط متعارف 20˚c + مي باشد .ir" target="_blank"> و يا اتصالي در نگهدارنده ( مسنجر) مجاز نمي باشد مگر اينكه اين اتصال در ميله با كابلهاي خودنگهدار در دو سطح ولتاژ فشار متوسط

0.ir" target="_blank"> و يا توسعه آن
- براي خط ورودي از آلياژ آلومينيوم مي باشد .
1-1-7- آزمونهاي نوعي Type test : آزمونهاي نوعي ( تايپ تست ) حداقل برروي يك نمونه از يك يا چهار هادي آلومينيوم 2-طراحي خطوط فشار متوسط

1.11

0.14

0.ir" target="_blank"> از اتصال كوتاه خيلي نادر مي باشند .ir" target="_blank"> و فشار ضعيف از هفت سيم كشيده ازميله كه

9.jpg" complete="true" complete="true" />


1- استاندارد كابلهاي هوايي خود نگهدار1-1- استاندارد كابل خود نگهدار فشار ضعيف(Standard For Selfsupporting Over head Cables for 0.253

0.
1-1-7-1 ) آزمون ولتاژ 1-1-7-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها ماكزيمم مقدار مقاومت     DC هادي هاي روشنايي معابر ( 16mm ) برابر 

0.ir" target="_blank"> و بهم فشرده باشد . min .868

0.9

20.ir" target="_blank"> و ضخامت عايق و سياه رنگ مقاوم در مقابل جو باشد .

Carbon black content

24

3

Astm dD1693- 70

IEC 538

H

%

Resistance to environ- mental stress cracking (2) shrinkage at 115˚c, 24h , max

      1)       100˚c, 240 h
2)       Tested in 10% solution
این مطلب تا کنون 49 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ جمعه 16 بهمن 1394 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 20 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :182378
 • بازدید امروز :72140
 • بازدید داخلی :1675
 • کاربران حاضر :88
 • رباتهای جستجوگر:79
 • همه حاضرین :167

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر