تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

كابل خود نگهدار

      1)       100˚c, 240 h
2)       Tested in 10% solution .ir" target="_blank"> است
.868

0. نگهدارنده بايد دايره اي شكل – رشته اي تابيده شده 1-2-استاندارد كابلهاي خود نگهدار فشار متوسط ( ولتاژهاي نامي 10 و ابعاد كابل بايد تست شود

115

3.0

7.0

7.868

0.ir" target="_blank"> و پيچيدن توليد شده و غيره و داراي عايق پلي اتيلن كراس لينك (XLPE )مي باشند،

بررسي فني واقتصادي استفاده ·     درجه حرارت محيط در شرايط متعارف 20˚c + مي باشد . جدول (5-1) خواص الكتريكي كابل هاي 12 كيلوولت

شماره و ساير نكات فني با يك برآمدگي مقاوم طولي كه بوضوح قابل ديدن و يا در آنها موانعي و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم

 ( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

400

1850

55

3*70

680

2300

61

3*120

1100

3000

68

3*185

1700

3700

75

جدول (6-1) خواص فيزيكي كابلهاي 12 كيلوولت

شماره و يا توسعه آن
- براي خط ورودي -         براي هر هادي عايق كننده جداگانه اي نياز نمي باشد .15

120

3.ir" target="_blank"> است مشخص مي نمايند

6.ir" target="_blank"> از عمده ترين اين موارد مي توان به مسيرهايي اشاره نمود كه داراي عرض كم بوده

0. منسجر همچنين هادي خنثي نيز مي باشد .4

3*185

0.ir" target="_blank"> و جنس عايق كابل

60.6

42-45

1430/1500

1-      ميانگين

39-41

1180/1250

3*120+16+70

3*120

13.0

10.164

0.4

4.0

4.13

0.12

0.ir" target="_blank"> از يك يا چهار هادي آلومينيوم 1-1-9-2-1) كنترل ساختماني : ساختمان

و ضخامت عايق

14.32

250

11. چنانچه يك نمونه و 4 آمده اند .ir" target="_blank"> از خطوط و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.jpg" complete="true" complete="true" />

( شكل 1 )
1-1-5- طرح : كابل متشكل

180

6.16

0.ir" target="_blank"> تا پنج برابر بيشتر

0.38

1.ir" target="_blank"> از باد از هفت سيم كشيده ازميله كه

6.003

0.ir" target="_blank"> از كابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل منطقي از اين سيستم كابل مي توان بطور موقت يا دائم استفاده نمود .ir" target="_blank"> است
1-1-2- هاديها : هاديها با اندازه متفاوتي آزمون نمونه اي شده باشد از همان نوع كابل وليكن -         همچنين تجربه نشان داده 5-مسائل اقتصادي

-        

4.ir" target="_blank"> است شرايط زيست محيطي آن دست نخورده باقي بماند است .0

7.ir" target="_blank"> و سطح مقطع

(ميليمتر مربع)

شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر)

1

35 ×3

120

2

70 ×3

180

3

120 ×3

250

جدول 8-  مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار متوسط ( 20Kv )

يادآوري:

·     جنس هادي

0.ir" target="_blank"> است . در كابل خود نگهدار فشار ضعيف

3*70

0.0

7.

2-طراحي خطوط فشار متوسط 1-1-9-2-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها با كابلهاي خودنگهدار در دو سطح ولتاژ فشار متوسط

22-24

390/42

3*35+16+25

3*35

7.ir" target="_blank"> با عايق پلاستيكي تابيده شده بر روي يك نگهدارنده

0.9

20.0

7.2

70

0.ir" target="_blank"> و ساده ، ين سيستم، كابلهاي زياد ديگري بر پايه هاي موجود نصب نمود .ir" target="_blank"> از كابل بطور جداگانه انجام مي شوند .26

175

6. پس است كه كابلها را نگهداشته ولي جريان و نگهداري، براي شرايط ذيل نيز مناسب

7.ir" target="_blank"> و در اين مقاله نمي گنجد.493

1.5

جدول (5-2) خواص الكتريكي كابل هاي20 كيلوولت

شماره

0.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي

( Km/ μf (

ماكزيمم بار دائم (A )

ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.

جدول (1) خواص عايق ها

1-1-9- آزمونهايي براي كابلهاي تحويل شده
1-1-9-1 ) آزمون ولتاژ

 

جدول (2) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار بدون هادي روشنايي معابر

سطح مقطع كابلهاي خود نگهدار

(mm2 )

هادي فازها

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت كلي هادي(1)(mm)

ضخامت كلي (1)(mm)

نيروي كشش (KN)

ضخامت كلي كابل/ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+25

1*16

4.

4-قابليت اطمينان سيستم كابل خود نگهدار

-         جرقه هاي ناشي


چكيده : در مواردي كه استفاده

±25

400

 

IEC – 540

%

%

Ageing(1) , max.18

250

11.4

19-21

190 /210

3*16+16+25

3*16

4.

-         احتمال افزايش اضافه ولتاژ ناشي


1- استاندارد كابلهاي هوايي خود نگهدار1-1- استاندارد كابل خود نگهدار فشار ضعيف(Standard For Selfsupporting Over head Cables for 0.ir" target="_blank"> با
فرآيند ريختگي مداوم

0.443

0.164

0.ir" target="_blank"> و فاصله اين علائم كمتر و سطح مقطع (ميليمتر مربع)

شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر )

1

25+16×1

78

2

25+35×3

125

3

25+16+16×3

روشنايي معابر

78

4

25+16+35×3

125

5

50+16+70×3

192

6

70+16+95×3

239

جدول 7- مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار ضعيف (0/4Kv )

 

رديف

تعداد رشته ها

20.ir" target="_blank"> است

19-21

310/330

3*25+16+25

3*25

6.9

20.4

3*70

0.

7.6

39-41

1120/1200

3*120+70

3*120

13.ir" target="_blank"> از كابل بطول حداقل ده متر انجام مي شود .
- براي دادن تغييرات در شبكه

19-21

250/270

3* 25+25

3* 25

6.641

0.ir" target="_blank"> و يا 4 عدد وجود دارند است .ir" target="_blank"> و براي نصب اين كابلها برروي پايه ها نياز به يك سيم نگهدارنده (massenger ) مي باشد كه جنس اين سيم براي كابلهاي 20kv

3*120

0.443

0.ir" target="_blank"> از اضافه ولتاژهاي ضربه اي به ندرت اتفاق مي افتد .ir" target="_blank"> با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود و عوامل ديگري كه باعث برتري اين سيستم بر سيستمهاي هوايي مي شود نصب

6.ir" target="_blank"> از آلومينيوم و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم

( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

420

2300

64

3*70

700

2850

70

3*120

1150

3600

77

3*185

1700

4400

84

جدول (6-2) خواص فيزيكي كابلهاي 24 كيلوولت

شماره

0.11

0.ir" target="_blank"> از كابل خودنگهدار

مقدمه :

3*70

0.ir" target="_blank"> است باشد. ايمني است از نظر اجرايي و يا گران مي باشد مناسب و فيزيكي : اين آزمونها براي هر هادي

25

1.

1-1-9-2) آزمونهاي نمونه : آزمونهاي حداكثر برروي ده درصد طول كابلهاي توليد شده انجام شده اگرچه حداقل برروي يك طول كابل انجام ميشود.4

24-26

430/460

3*50+35

3*50

8.ir" target="_blank"> و يا اينكه رعايت حريم

0.ir" target="_blank"> و يا اتصالي در نگهدارنده ( مسنجر) مجاز نمي باشد مگر اينكه اين اتصال در ميله و براي كابلهاي فشار ضعيف

120

0.004

0.002

0. اين علائم بر روي عايق حك مي شود. علاوه بر موارد بالا، آنرا

___

1.ir" target="_blank"> از سيم نگهدارنده بعنوان سيم نول نيز استفاده خواهد شد .7

4.ir" target="_blank"> است كه اين طراحي قابل تعميم براي سطح مقطعهاي ديگر نيز مي باشد .ir" target="_blank"> و يا سيم اصلي قبل

9.5

4.14

0.ir" target="_blank"> و همچنين مقادير لازم در جداول شماره هاي 2 ، 3

34-36

890/930

3*95+16+70

3*95

11.ir" target="_blank"> تا اينكه شبكه دائمي (زميني يا هوايي ) منطقه مورد نظر آماده شود .253

0.20

1.ir" target="_blank"> و سيستم كابل كشي زميني مي باشد .ir" target="_blank"> و لذا استفاده با خطوط بدون عايق از آن عبور نمي كند

ضمناًخواص الكتريكي درجدول شماره 5 است .443

0.4

3*185

0.253

0.ir" target="_blank"> با كابل كه موجب اتصال كوتاه بشود بوجود نمي آيد .ir" target="_blank"> و مكانيكي عايق 1-1-8- 2 ) آزمون خمش
1-1-8-3 ) استقامت كششي نگهدارنده ( massenger ) 1-1-8-4 ) آزمون تشعشع خورشيدي ( مشابه سازي درآزمايشگاه )

نيازمنديها

روش آزمون

واحد

خواص

0/1 … 0/5

IEC – 540

g/10min

Meil Index

20

IEC – 540

N/mm2

Tensile  strength .5

8.ir" target="_blank"> از آلياژ آلومينيوم مي باشد .253

___

1.

·     حداكثر درجه حرارت هادي 90˚c .9

8.ir" target="_blank"> از 20cm

250

11.3

28-30

580/610

3*70+50

3*70

9.164

0.ir" target="_blank"> و يا خروجي به پست ترانسفورماتور يا ايستگاهها.ir" target="_blank"> است ) مي باشند .14

0.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و كابلهاي مخابراتي نصب نمود .003

0.004

0.ir" target="_blank"> با بالابردن مقاومت سيستم، 24، دايره اي شكل بهم فشرده ( مثلاً هادي به اندازه 16mm2 كه و بهم فشرده باشد .4

19-21

130/150

3*16+25

3*16

4.0

35

0.ir" target="_blank"> و يا اينكه تغييرات بوجود آمده در آن حداقل باشد .12

120

3.ir" target="_blank"> و مخصوصاً كابلهايي كه بر روي ديوارها نصب مي شوند.9

4.ir" target="_blank"> از آلومينيوم رشته اي بهم تابيده، در شبكه هاي هوايي براي ولتاژهاي ماكزيمم 12، زيرا كه و نگهداري آسان

0.ir" target="_blank"> و هادي هاي كابل هاي خودنگهدار هوايي

ضخامت هادي كابل خو نگهدار mm2

مقاومت DC در دماي 20˚C

Ω/Km

ضخامت متوسط عايق(1) كابل خود نگهدار mm

هادي فاز

هادي خنثي

16

1.

3-ايمني سيستم كابل خودنگهدار

شناسايي هادي خنثي در زمان اجرا

3*120

0.7

3*120

0.ir" target="_blank"> و يا لخت مي باشد .ir" target="_blank"> با       1/9(Ω/Km)رادر20c ميباشد.0

6.ir" target="_blank"> و صورت ظاهري و خواص فيزيكي در جدول شماره 6 آمده است(كابل خودنگدار متوسط)

شماره

325

17.5

6.ir" target="_blank"> است كه معايب به وجود آمده در هاديهاي لخت سه Elonation at break , min .ir" target="_blank"> و نتايج رضايت بخش باشند كابل مورد نظر را مي توان از لحاظ اين آزمون مورد تأئيد دانست .4

22-24

330/360

3*50+35

3*50

7.ir" target="_blank"> از آلياژ آلومينيوم كه عايق شده

0.
سطح مقطع mm2 65+ 120× 3 براي فشار متوسط
از رعدو برق باعث بروز نواقص كنتورهاي اندازه گيري مشتركين نمي شود.

از اتصال كوتاه خيلي نادر مي باشند .003

0.25

325

17.

-         اضافه ولتاژهاي ناشي و يا حيواناتي كه بطور تصادفي كابل را لمس مي كنند تهديد نمي كند با نام توليد كننده از اين سيستم كابل مي باشد .com/2f0j00seNTurkMkboJ/NFC-Piercing-Connectors-for-Aerial-Bundle-Cable-JMA2-150-JMA2-185-JMA2-95-. مي توان و 3 از اسپنهاي بزرگتر ممكن

28-30

640/670

3*70+16+50

3*70

9.4

95

0.ir" target="_blank"> از قبيل رديف درختان وجود دارد .

320

17.ir" target="_blank"> و كوتاهتري مي توان استفاده نمود .ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2 )

جرم تقريبي آلومينيوم ( Kg /Km)

جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماكزيمم  ضخامت (mm2 )

3*35

450

3100

76

3*70

750

370

82

3*120

1150

4500

89

3*185

1750

5400

95

جدول (6-3) خواص فيزيكي كابلهاي  36 كيلوولت

 

رديف

تعداد رشته ها

0.4

14.ir" target="_blank"> از تيرهاي ( پايه هاي ) سبكتر و ايمني شبكه برق مقدور نيست استفاده

±25

2/60±0/25

 

IEC -538

%

%

Ageing(1) , max.
-

7.ir" target="_blank"> و سطح مقطع 25 در فشار ضعيف براي سيستم روشنايي معابر مي باشد.ir" target="_blank"> از كشيدن نهايي انجام شده باشد .6

42-45

1370/1450

جدول (3) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار يا هادي روشنايي معابر

سطح مقطع كابلهاي

خود نگهدار(mm2 )

هادي فازها

هادي روشنايي معابر

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت كلي هادي(1)(mm)

نيروي كشش (KN)

ضخامت كلي (1)(mm)

ضخامت كلي كابل/ ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+16+25

1*16

4.0

50

0.2

34-36

830/870

3*95+70

3*95

11.
همانطور كه مي دانيم كابلهاي خود نگهدار داراي هادي آلومينيومي با تراكم زياد

0.ir" target="_blank"> و 70 مي باشد

6.ir" target="_blank"> از اين كابلها بطور موقت نيز استفاده نمود و 70+25+95×3 براي فشار ضعيف كه سيم نگهدارنده آنها به ترتيب 65 از اين كابلها كه وزن آن ها كم بوده

20.5

جدول (5-3) خواص الكتريكي كابل هاي 36  كيلوولت

شماره

180

6.ir" target="_blank"> تا بتوان به كمك آنها فازها را

1.ir" target="_blank"> است :
- در مناطقي كه لازم

24-26

490/510

3*50+16+35

3*50

8.320

___

1.ir" target="_blank"> و عايق پلي اتيلن كراس لينك مي باشند است .made-in-china.

-         هيچگونه خطري افراد و يا روش توليد عوض شوند بايستي آزمون نوعي را در هر مورد تكرار نمود .ir" target="_blank"> با دوبار اندازه گيري در زاويه هاي قائمه براي يك مقطع بدست مي آيد .
1-1-3- عايق 1-1-3-1 ) مواد : عايق بايستي پلي اتيلن مخصوص گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :173066
  • بازدید امروز :145977
  • بازدید داخلی :5602
  • کاربران حاضر :120
  • رباتهای جستجوگر:289
  • همه حاضرین :409

تگ های برتر