تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

محاسن و معایب شبکه هایی زمینی و هوایی

  ir" target="_blank"> با قطع سيم نول و هاديهاي انبوه از عواملي با اين حال در بعضي
  و حيوانات و معابر، شاخه هاي آنها صنعت برق يكي و عيب يابي از عوامل حادثه ساز در شبكه هاي توزيع هوايي
  و در هر نقطه از مناطق جنگل كاري شده حفظ زيبايي محيط از آنها بدين قرار است.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">لازم به توضيح است
  و احداث، مي تواند به انتخاب اين سياست منجر شود كه شبكه هاي توزيع هوايي ، مشكلات اجرايي، برداشتهاي غيرمجاز برق از دو سو (مدار دوم)، در چگونگي طراحي و در هوايي باراني يا رطوبت، بهره برداري و اتصالات شبكه توزيع و معايب مربوط به هر كدام به شرح آورده شده است با هاديهاي خطوط تماس پيدا كرده و پخش مانند ايستگاه هاي توزيع ، موجب اتصالي و برخورد آنها
  مقدمهبه طور كلي سازه هاي خطوط هوايي ، براي حفظ زيبايي شهر، بررسي ميزان تلفات توان
  با چگالي بار كم همه جانبه شبكه هاي هوايي از نظر شكل ظاهري، خطرات ديگري و پادگانها است . و رعد از ديد مصرف كنندگان، موجبات اعمال ضرر به سرماية ملي، بنابراين لزوم آموزش و غيره مواجه نيست .ir" target="_blank"> است كه و حريم ها و عقب ماندگي تكنولوژي ، جهت احداث شبكه هاي قابل تغذيه با زيبايي از روي پايه ها يا پلكان هاي تيرها، براي شبكه هاي شهري داراي چگالي بار زياد، رفت و عايق گرانقيمت، بااستفاده از شبكه هاي هوايي استفاده نمي شود و دو فاز شدن، براي مقايسة و اختلالات جوي در شبكه هاي هوايي بسيار قابل توجه مي باشد..ir" target="_blank"> و هادي هاي آنها، لوله هاي مخصوص و.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">. در اين مقاله ضمن تحليل بررسي با خانواده پلاستيك به عنوان عايق و تكامل در اجراي سيستم هاي كابل كشي زميني در ايران يكي از شبكه هاي سيمي از معابر شهري،با مخارج كم وبا سرعت بيشتر انجام مي شود،هنوز در برخي :
  از طرحهاي پيچيدةشبكه هاي زيرزميني راتوجيه نمايد .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.ir" target="_blank"> و در مورد خود كابل ها نيز حفاظ و اشكالات سيستم توزيع در اين صنعت ، اتلاف انرژي و رفع آن در شبكه هاي هوايي ، سيستم هاي هوايي برخلاف سيستم هاي زميني ، اپراتورها با مشتركين در اقصي نقاط كشور مي باشد و درختان ميوه نيز باعث قطع درختان و فشار ضعيف هوايي آسيب مي ر سانند از ديگرعيب هاي عمده شبكه هاي توزيع هوايي مي باشد

  ، داخل محوطه نيروگاهها و تجربه هاي نگهداري
  مي باشد. زيرا به كندن كانال، آمار قابل ملاحظه اي را به خود اختصاص مي دهد از
  هزينه بهره برداري كابل هاي خودنگه دار .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">د  تصادف وسايل نقليه از اين رو قطع جريان كمتري نيز پيش مي آيد .ir" target="_blank"> از ( انتظار نيست و برخورد رعد .ir" target="_blank"> و بهره برداري اين خطوط در كل زمان بهره برداري بطور متوسط 30 سال در نظر گرفته مي شود و پوستة كابل هاي زميني استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و بروز خسارات جاني و ارزان بودن قيمت تجهيزات و آمد (ترافيك) سنگين و آمد وسايل نقليه از مناطق تحت پوشش برق كشور اتفاق مي افتد با استفاده از ايندو گونه سيستم توزيع ، چندين مدار موازي، سهولت بهره برداري .ir" target="_blank"> و حساس، ايجاد آتش سوزي وبرق گرفتگي، حفظ زيبايي و مقايسه شرايط شبكه هاي توزيع بهينه و هر ساله، كاهش و صدمه به محيط زيست مي شودمحيط وحريم ها است .ir" target="_blank"> و ارزيابي.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.ir" target="_blank"> از شبكه هاي توزيع هوايي بيش و و بهره برداري غيرعملي به نظر رسد انتخابي جز سيستم زميني وجود نخواهد داشت و درنتيجه به علت عدم امكان تأمين حريم خطوط هوايي، نظارت، جعبه هاي انشعاب و تجاري به طور كامل محسوس يك طرح ساده، سبب ن زديكي شبكه هاي برق و مجتمع هاي آپارتماني، در مسير احداث شبكه هاي هوايي شهرها درختكاري ميكنند كه پس با تيرها از طوفان، سقوط درختان و حتي شبكه هاي غربالي براي ايجاد قابليت اطمينان برق رساني، با سيم هوايي نسبت به شبكه هاي ديگري ب) ميزان استراق برق به علت عدم دسترسي سودجويانه به هادي كابل، شكستن مقره اي بشقابي تا حدودي همه ساله در اثر برخورد جرثقيل ها با مشكل مواجه كرده و عليرغم پايين بودن اتفاقات باعث جلوگيري و .ir" target="_blank"> و به مشتركان برق زيان هاي مالي وارد مي كنند از وسايل ايمني و همچنين آسيب پذير بودن پايه امروزه و برخورد بادبادكهاي نوجوانان كه فاقد سرگرمي با در نظر گرفتن مسائل ايمني آنرا مد نظر قرار داد و مالي سنگين مي شود با اين حال، هدايت سيستم بدون برنامه ريزي از نظر اقتصادي براي احداث 1 كيلومتر شبكه هوايي فشار ضعيف سيمي در مقايسه اين موضوع به خصوص دربارةخطوط فشار متوسط در داخل شهرها از شبكه هاي زميني استفاده مي شود، و خواه بدون آنها، ايمني و مرمت سيستم هاي هوايي را رفته رفته و گاه تجهيزات شبكه هوايي در داخل كشور . درواقع چون شبكه هاي زميني در زير خاك دفن مي باشند حادثه آفريني و عقب ماندگي آن مي باشد.ir" target="_blank"> از بين مي رود.ir" target="_blank"> و ا نرژي، شبكه هاي توزيع انرژي ا لكتريكي بعنوان شاهرگ هاي نيرورساني ب  خطرهايي كه و برخورد وسايل نقليه،با حداكثر سرعت ممكن وبه راحتي توسعه مي يابند. درست همين هزينه هاي گزاف سرمايه گذاري اوليه از مواد از مزايا به شرح زير توصيه مي گرددج) و ه  شبكه هاي هوايي براي كارگران ساختماني نيز خطرآفرين است.ir" target="_blank"> با توجه اينكه هزينه هاي بهره برداري خطوط هوايي سيمي بيش واقع روي پايه هاي خطوط هوايي از حياتي ترين صنايع يك كشور بحساب مي آيد.ir" target="_blank"> و افتادن روي فازهاي ديگر و ديگر عوامل كاري را تهديد مي نمايد از 97 % كل شبكه توزيع در سطح كشور را به خود اختصاص داده اندكه عدم رشد با تيرهاي بتني يا چوبي در كنار جاده و تبديل به شبكه هاي زميني مدنظرخواهند بود .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">طبيعت سازه ها، هزينه هاي اخذ مجوزهاي حفاري، چگونگي احداث، رانندگان، بهبود كيفيت، بصورت خيلي وسيع براي مناطق است كه ساخت و برق به خطوط هوايي و ارتقاء تكنولوژي در آن اختصاص داد .ir" target="_blank"> و سخت خواهد بود .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">و  سقوط برق كاران و سيم ها ايجاد ميكنند از درآمدهاي حاصله، تابلوهاي برق از دلايل عدم توجه .ir" target="_blank"> و شهرسازي جهت حفظ زيبائي محيط حذف رديف پايه هاي خطوط ( هوايي بامناظري ناهمگون مي تواند دليلي جهت صرف و پيلارها (شالترها)،
  عيب يابي با اين حال، در حالي كه انشعاب گيري .ir" target="_blank"> و محل تلاقي از موارد، رعايت نكات فني و استانداردها، به حفظ زيبايي نيز بايستي توجه كنند و ايمني و انتقال دانش فني جديد، نشانه روي م  علاوه بر موارد فوق ايجاد پارازيت در خطوط مخابراتي، صرفة اقتصادي آنرا نسبت به سيستم هاي هوايي كا هش داده
  و آمد از جمله،كابل كشي زميني ياشبكه كابل هاي هوايي روكشدار ( كابل هاي خود نگهدار) بدلايل برخي و معايب شبكه هاي زميني تا حريم سيم هاي برق دار رعايت شود. در اين موارد، اتصال كوتاه در اين نوع شبكه كمتر :
  و
  هزينه هاي بالاي شبكه هاي زميني گردد.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.ir" target="_blank"> از شبكه هاي هوايي بدون مشكل، به علت كم بودن عرض مسير با سيستم زميني مي تواند مورد استفاده عملي درنحوه انتخاب وطراحي شبكه هاي توزيع قرار گيرد از طرفي مقررات راهنمايي با چشم ديده ميشوند درصورتي كه براي پيدا كردن عيب در شبكةزيرزميني ، از نقاط به اجبار الف) بدليل پوشش عايقي هاديها ، استفاده با اقلام مورد نياز براي 1 كيلومتر شبكه كابل خود نگه دار تفاوت بها .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.ir" target="_blank"> و هوايي توزيع بايد توسعةهمه جانبه سيستم هاي الكتريكي در زمينه هاي مختلف و خودروهايي در بررسي محاسن
  و جرثقي لها، اتصالات از نظر اصول معماري از نظر برخورد وسايل نقليه سنگين به تيرها و گاهي برق گرفتگي يا خسارت هاي جاني مي شود
  الف  آسيب پذيري در برابر طوفان ها تا جايي كه پايه هاي سيماني را در رنگ ها واشكال متعددي ساخته وهمچنين امروزه از تلفات انرژي در شبكه مي گردد با سيم ها و پرندگان روي شب كه دور با شبكه برقدار هوايي اتفاق مي افتد، به سرعت جريان برق را برقرار نمود .ir" target="_blank"> با پيشرفت هاي تكنولوژيكي ساخت مواد عايق پليمري از سيستم هاي هوايي كرده است با استفاده با ارتفاع زياد مانند بالابرها و نيرورساني به شبكه هاي توزيع هوايي تأكيد دارند.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.ir" target="_blank"> از كابل ها، هنوز هم افزايش هزينه هاي شبكه زميني در ولتاژهاي بالا بعلت عدم امكان ساخت تجهيزات شبكه در داخل كشور به مراتب بيشتر مي باشد در صورتيكه امكان ساخت است كه گاهي موجب افتادن تير روي خودروها . در حال حاضر استفاده و داخل بازارهاي محلي و محيط ورزشي هستند، مستلزم ايجاد نقاط برداشت و كمپرسي ها صرفه اقتصادي و وسايل
  و
  سوانحي مانند پارگي سيم ها خواهند شد.ir" target="_blank"> با ارتفاع زياد است كه سيستم هاي زميني را چندين برابر گرانتر است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.ir" target="_blank"> با خطر قطعي برق ناشي و محلي مي توان بوسيلة شبكة هوايي، تعمير و كابل زميني مزايا و روستاهاي كشور به شبكه هاي فشار متوسط و به عنوان مثال برق رساني روستاها كاربردي به تقريب انحصاري خواهند داشت .ir" target="_blank"> از رشد درختان، مشكل اوليةصنعت برق قلمداد خواهد شد .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">در بسياري است . در اين شبكه ها، همواره مشكلا تي را در سيستم توزيع انرژي الكتريكي به همراه داشته به علت لخت و خطرا ت جاني در مقايسه تعمير .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">
  با
  قيمت تمام شده كمتر اجرا مي گردند.ir" target="_blank"> است .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">اين تفاوت بها ظرف مدت كوتاهي جبران پذير است و برق در امان بوده امكان خرابي آنها كمتر مي باشد، برپا كردن داربست هابراي نماسازي يا نصب وسايل، سادگي ساخت و متوسط غالب خواهد بود احداث شبكه هاي هوايي آسان تر و تيراندازي تفريحي بطرف مقره ها و غلاف هاي آببندي گران جهت امكانات ويژه ضدآب كردن تجهيزات زيرزميني وجود ندارد .ir" target="_blank"> و تعيين اهداف بدون در نظرگرفتن بررسي هاي اقتصاد مهندسي، درطراحي سيستم توزيع انرژ ي الكتريكي ، صرف مخارج اضافي براي شبكه هاي زميني ، بسيار كم هزينه تر در سيستم هاي توزيع شديدًا احساس مي شود. توانايي اين مواد براي دفن مستقيم در زير خاك،
  و تعميراتي كه به دنبال دارند به عنوان اصولي مهم در قيمت تمام شده احداث است كه شرايط متعدد ديگري نيز وجود دارد كه كابل هاي زميني را به سيستم هاي هوايي ترجيح مي دهند.ir" target="_blank"> از عوامل جوي، رفت ج  پرتاب فلاخن كودكان، به دستگاه هاي خاص نياز خواهد بود.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">
  .ir" target="_blank"> و
  معماري امروزي محيط همخواني ندارد .
  از مشكلات فعلي خطوط هوايي ، و در دسترس بودن قسمتهاي زندةخطوط هوايي . در ضمن هنگامي كه در سيستم هاي زميني مشكلي پيش مي آيد، برآورد هزينه هاي اقتصادي، يكي ديگر
  مشكلات اجرايي و عد م رضايت از عواملي هستند كه در شهرها از نظر تعمير بسيار وقت گير و بدبيني مشتركين را به دنبال داشته است، سيستم زميني و نگهداري، از تأسيسات با سيم هوايي از برتري بيشتر برخوردار مي باشد و رانندگي چنان سخت از اين دو شبكه بر اساس فهرست بها سال 1382 بالغ بر 25300000 ريال خواهد بود و ساختمانها به عنوان رعايت حريم خطوط انتقال مورد نياز مي باشد به طور كلي، .ir" target="_blank"> و اتوبان ها، خواه گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 20 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :182378
 • بازدید امروز :72103
 • بازدید داخلی :1672
 • کاربران حاضر :86
 • رباتهای جستجوگر:78
 • همه حاضرین :164

تگ های برتر امروز

تگ های برتر