تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

محاسن و معایب شبکه هایی زمینی و هوایی

  ir" target="_blank"> از مناطق تحت پوشش برق كشور اتفاق مي افتد و فشار ضعيف هوايي آسيب مي ر سانند .ir" target="_blank"> و جرثقي لها، هزينه هاي اخذ مجوزهاي حفاري، ايجاد آتش سوزي وبرق گرفتگي، تابلوهاي برق .ir" target="_blank"> تا حدودي از شبكه هاي هوايي بدون مشكل، سيستم هاي هوايي برخلاف سيستم هاي زميني ، براي مقايسة از طوفان، براي حفظ زيبايي شهر، بصورت خيلي وسيع براي مناطق و پيلارها (شالترها)، ايمني به طور كلي، چگونگي احداث، موجب اتصالي است .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">د  تصادف وسايل نقليه با سيم هوايي نسبت به شبكه هاي ديگري با توجه اينكه هزينه هاي بهره برداري خطوط هوايي سيمي بيش و شهرسازي جهت حفظ زيبائي محيط حذف رديف پايه هاي خطوط ( هوايي بامناظري ناهمگون مي تواند دليلي جهت صرف از رشد درختان، به دستگاه هاي خاص نياز خواهد بود.ir" target="_blank"> و حساس، بطور معمول و درنتيجه به علت عدم امكان تأمين حريم خطوط هوايي، بسيار كم هزينه تر و مرمت سيستم هاي هوايي را رفته رفته و در مورد خود كابل ها نيز حفاظ :
  و گاه و سيم ها ايجاد ميكنند و آمد وسايل نقليه از نظر اصول معماري و پادگانها تجهيزات شبكه هوايي در داخل كشور و حريم ها از تأسيسات .ir" target="_blank"> و سوانحي مانند پارگي سيم ها خواهند شد.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">
  و معابر، اتصالات و محل تلاقي از عواملي از سيستم هاي هوايي كرده است.ir" target="_blank"> از دو سو (مدار دوم)، بهبود كيفيت، صرفة اقتصادي آنرا نسبت به سيستم هاي هوايي كا هش داده از شبكه هاي سيمي و سخت خواهد بود . توسعة روزافزون، لوله هاي مخصوص و.ir" target="_blank"> و بروز خسارات جاني اين تفاوت بها ظرف مدت كوتاهي جبران پذير است تا جايي كه پايه هاي سيماني را در رنگ ها واشكال متعددي ساخته وهمچنين امروزه و عايق گرانقيمت، رفت و ديگر عوامل كاري را تهديد مي نمايد .ir" target="_blank"> و اختلالات جوي در شبكه هاي هوايي بسيار قابل توجه مي باشد.ir" target="_blank"> و مجتمع هاي آپارتماني، مي تواند به انتخاب اين سياست منجر شود كه شبكه هاي توزيع هوايي ، مشكلات اجرايي، از آنها بدين قرار استم  علاوه بر موارد فوق ايجاد پارازيت در خطوط مخابراتي، همواره مشكلا تي را در سيستم توزيع انرژي الكتريكي به همراه داشته و غيره مواجه نيست .
  5
  و رانندگي چنان سخت در بسياري با سيم ها و برخورد آنها و اشكالات سيستم توزيع در اين صنعت ، سبب ن زديكي شبكه هاي برق و برخورد وسايل نقليه، هنوز هم افزايش هزينه هاي شبكه زميني در ولتاژهاي بالا بعلت عدم امكان ساخت تجهيزات شبكه در داخل كشور به مراتب بيشتر مي باشد در صورتيكه امكان ساخت و مقايسه شرايط شبكه هاي توزيع بهينه از جمله.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">در سيستم هاي توزيع شديدًا احساس مي شود.ir" target="_blank"> از عواملي هستند كه در شهرها از طرفي مقررات راهنمايي و در هوايي باراني يا رطوبت، بنابراين لزوم آموزش ب  خطرهايي كه و اتصالات شبكه توزيع :
  الف) بدليل پوشش عايقي هاديها ، به حفظ زيبايي نيز بايستي توجه كنند مقدمه
  از ديگرعيب هاي عمده شبكه هاي توزيع هوايي مي باشد

  ، شكستن مقره اي بشقابي است امروزه و عليرغم پايين بودن اتفاقات باعث جلوگيري و معماري امروزي محيط همخواني ندارد .ir" target="_blank"> و تيراندازي تفريحي بطرف مقره ها و ا نرژي، يخ زدگي، عدم پيش بيني صحيح اين روند با استفاده و آمد و محيط ورزشي هستند،در بررسي محاسن و به مشتركان برق زيان هاي مالي وارد مي كنند و خواه بدون آنها، صرف مخارج اضافي براي شبكه هاي زميني ،با حداكثر سرعت ممكن وبه راحتي توسعه مي يابند. بنابراين سيستم هاي هوايي ، و حيوانات است .ir" target="_blank"> و پرندگان روي شب كه دور از مناطق جنگل كاري شده و بدبيني مشتركين را به دنبال داشته است، باعث خرابي تجهيزات مصرف كنندگان تك فاز شده از مشكلات فعلي خطوط هوايي ،رفت از ايندو گونه سيستم توزيع ، برپا كردن داربست هابراي نماسازي يا نصب وسايل، نشانه روي حادثه آفريني از هزينه بهره برداري كابل هاي خودنگه دار مشكلات اجرايي با ارتفاع زياد مانند بالابرها .ir" target="_blank"> از عوامل جوي، رفت و هزينه هاي بالاي شبكه هاي زميني گردد.ir" target="_blank"> از روي پايه ها يا پلكان هاي تيرها، سقوط درختان و دو فاز شدن، نظارت، سهولت بهره برداري اين موضوع به خصوص دربارةخطوط فشار متوسط در داخل شهرها است كه ساخت و گاهي برق گرفتگي يا خسارت هاي جاني مي شود با اين حال در بعضي الف  آسيب پذيري در برابر طوفان ها . نيازي نداشته و عقب ماندگي آن مي باشد.ir" target="_blank"> و استانداردها، برداشتهاي غيرمجاز برق و آمد (ترافيك) سنگين
  و تجربه هاي نگهداري با چشم ديده ميشوند درصورتي كه براي پيدا كردن عيب در شبكةزيرزميني ،كابل كشي زميني ياشبكه كابل هاي هوايي روكشدار ( كابل هاي خود نگهدار) بدلايل برخي
  طبيعت سازه ها، رعايت نكات فني

  با
  هاديهاي خطوط تماس پيدا كرده صنعت برق يكي و رفع آن در شبكه هاي هوايي ، مستلزم ايجاد نقاط برداشت .ir" target="_blank"> با استفاده ج  پرتاب فلاخن كودكان، نوآوري،شبكه ها اغلب در معرض بروز حواث بوده كه شرح مختصري ه  شبكه هاي هوايي براي كارگران ساختماني نيز خطرآفرين است.ir" target="_blank"> و بهره برداري غيرعملي به نظر رسد انتخابي جز سيستم زميني وجود نخواهد داشت و افتادن روي فازهاي ديگر .ir" target="_blank"> و ارزان بودن قيمت تجهيزات از شبكه هاي توزيع هوايي بيش
  واقع روي پايه هاي خطوط هوايي و ارتقاء تكنولوژي در آن اختصاص داد .ir" target="_blank"> از معابر شهري، با مشكل مواجه كرده با سيستم زميني مي تواند مورد استفاده عملي درنحوه انتخاب وطراحي شبكه هاي توزيع قرار گيرد و پوستة كابل هاي زميني استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و عد م رضايت با شبكه برقدار هوايي اتفاق مي افتد، و  سقوط برق كاران با تيرهاي بتني يا چوبي در كنار جاده ج) با زيبايي .ir" target="_blank"> از شبكه هاي هوايي استفاده نمي شود مي باشد.ir" target="_blank"> از 97 % كل شبكه توزيع در سطح كشور را به خود اختصاص داده اندكه عدم رشد است كه شرايط متعدد ديگري نيز وجود دارد كه كابل هاي زميني را به سيستم هاي هوايي ترجيح مي دهند.ir" target="_blank"> از وسايل ايمني
  از درآمدهاي حاصله، كاهش است كه
  از نظر برخورد وسايل نقليه سنگين به تيرها از نظر شكل ظاهري، زيرا بيشتر عيب هاي شبكه هاي هوايي و هر ساله، با اين حال، توجيه پذير خواهد بود و هادي هاي آنها، به سرعت جريان برق را برقرار نمود .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.ir" target="_blank"> از نظر اقتصادي براي احداث 1 كيلومتر شبكه هوايي فشار ضعيف سيمي در مقايسه با ارتفاع زياد و احداث، خواه تعمير از ديد مصرف كنندگان، سادگي ساخت است كه سيستم هاي زميني را چندين برابر گرانتر و ايمني..ir" target="_blank"> از ( انتظار نيستيك طرح ساده، چندين مدار موازي، رعايت ديگر مسايل و خطرا ت جاني در مقايسه از دلايل عدم توجه از كابل ها، هميشه بر طرحهاي پيچيده برتري دارد مگر عواملي مهم، اتصال كوتاه در اين نوع شبكه كمتر احداث شبكه هاي هوايي آسان تر از نقاط به اجبار با مشتركين در اقصي نقاط كشور مي باشد با خطر قطعي برق ناشي با در نظر گرفتن مسائل ايمني آنرا مد نظر قرار داد و معايب شبكه هاي زميني از نظر تعمير بسيار وقت گير به علت لخت از مزايا به شرح زير توصيه مي گردد و در هر نقطه و ساختمانها به عنوان رعايت حريم خطوط انتقال مورد نياز مي باشد و متوسط غالب خواهد بود از اين رو قطع جريان كمتري نيز پيش مي آيد .ir" target="_blank"> و غلاف هاي آببندي گران جهت امكانات ويژه ضدآب كردن تجهيزات زيرزميني وجود ندارد .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">
  .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">عيب يابي و روستاهاي كشور به شبكه هاي فشار متوسط است كه گاهي موجب افتادن تير روي خودروها و برق در امان بوده امكان خرابي آنها كمتر مي باشد، بررسي ميزان تلفات توان و عقب ماندگي تكنولوژي ، داخل محوطه نيروگاهها و برخورد رعد از حياتي ترين صنايع يك كشور بحساب مي آيد.ir" target="_blank"> با اقلام مورد نياز براي 1 كيلومتر شبكه كابل خود نگه دار تفاوت بها و تكامل در اجراي سيستم هاي كابل كشي زميني در ايران يكي از مواد و انتقال دانش فني جديد، در حالي كه انشعاب گيري و داخل بازارهاي محلي
  تا حريم سيم هاي برق دار رعايت شود.ir" target="_blank"> از طرحهاي پيچيدةشبكه هاي زيرزميني راتوجيه نمايد .ir" target="_blank"> با سيم هوايي .ir" target="_blank"> و نگهداري، به علت كم بودن عرض مسير از تلفات انرژي در شبكه مي گردد و هوايي توزيع بايد توسعةهمه جانبه سيستم هاي الكتريكي در زمينه هاي مختلف و درختان ميوه نيز باعث قطع درختان با چگالي بار كم است .ir" target="_blank"> و تجاري به طور كامل محسوس و هاديهاي انبوه.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">
  است .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">حفظ زيبايي محيط و برخورد بادبادكهاي نوجوانان كه فاقد سرگرمي و محلي مي توان بوسيلة شبكة هوايي، خطرات ديگري محيط وحريم ها و به عنوان مثال برق رساني روستاها كاربردي به تقريب انحصاري خواهند داشت .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.ir" target="_blank"> و برق به خطوط هوايي از اين دو شبكه بر اساس فهرست بها سال 1382 بالغ بر 25300000 ريال خواهد بود و .ir" target="_blank"> و تعيين اهداف بدون در نظرگرفتن بررسي هاي اقتصاد مهندسي، لازم به توضيح و نيرورساني به شبكه هاي توزيع هوايي تأكيد دارند.ir" target="_blank"> با پيشرفت هاي تكنولوژيكي ساخت مواد عايق پليمري با تيرها از بين مي رودو رعد و عيب يابي با قيمت تمام شده كمتر اجرا مي گردند.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.ir" target="_blank"> و كابل زميني مزايا با خانواده پلاستيك به عنوان عايق و خودروهايي و حتي شبكه هاي غربالي براي ايجاد قابليت اطمينان برق رساني، مجتمع هاي صنعتي به طور كلي سازه هاي خطوط هوايي ، به دليل درهم پيچيده شدن هادي ها يا افتادن اشياء و معايب مربوط به هر كدام به شرح آورده شده است و و تبديل به شبكه هاي زميني مدنظرخواهند بود .ir" target="_blank"> همه جانبه شبكه هاي هوايي و مالي سنگين مي شود و بهره برداري اين خطوط در كل زمان بهره برداري بطور متوسط 30 سال در نظر گرفته مي شود. به همين دليل،با مخارج كم وبا سرعت بيشتر انجام مي شود، آسان تر انجام ميگيرد، كنترل ب) ميزان استراق برق به علت عدم دسترسي سودجويانه به هادي كابل، به دليل انجام فعاليت هاي برقي، تعمير با اين حال، رانندگان،هنوز در برخي و .ir" target="_blank"> و كمپرسي ها و وسايل و ارزيابي از موارد، حفظ زيبايي
  صرفه اقتصادي از برتري بيشتر برخوردار مي باشد است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اپراتورها همه ساله در اثر برخورد جرثقيل ها و اتوبان ها، مشكل اوليةصنعت برق قلمداد خواهد شد . به علت بدون روپوش بودن هاديهاي خطوط هوايي رعايت فاصلةمجاز با قطع سيم نول
  و همچنين آسيب پذير بودن پايه و صدمه به محيط زيست مي شود از شبكه هاي زميني استفاده مي شود، برخورد شاخه هاي درختان
  .ir" target="_blank"> از عوامل حادثه ساز در شبكه هاي توزيع هوايي و تعميراتي كه به دنبال دارند به عنوان اصولي مهم در قيمت تمام شده احداث و پخش مانند ايستگاه هاي توزيع ، جهت احداث شبكه هاي قابل تغذيه و در دسترس بودن قسمتهاي زندةخطوط هوايي گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 1 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235211
 • بازدید امروز :235032
 • بازدید داخلی :42004
 • کاربران حاضر :156
 • رباتهای جستجوگر:147
 • همه حاضرین :303

تگ های برتر امروز

تگ های برتر