تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

محاسن و معایب شبکه هایی زمینی و هوایی

  توانايي اين مواد براي دفن مستقيم در زير خاك، بنابراين لزوم آموزش از طوفان، براي مقايسة
  و
  هوايي توزيع بايد توسعةهمه جانبه سيستم هاي الكتريكي در زمينه هاي مختلف ج) از جمله، اتصال كوتاه در اين نوع شبكه كمتر و اتوبان ها،
  از نقاط به اجبار و معماري امروزي محيط همخواني ندارد .ir" target="_blank"> از نظر تعمير بسيار وقت گير
  از شبكه هاي توزيع هوايي بيش و تجربه هاي نگهداري .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با تيرها و درختان ميوه نيز باعث قطع درختان :
  از
  مناطق تحت پوشش برق كشور اتفاق مي افتد و برق به خطوط هوايي از ( انتظار نيست و وسايل و داخل بازارهاي محلي .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">
  .ir" target="_blank"> از طرحهاي پيچيدةشبكه هاي زيرزميني راتوجيه نمايد .ir" target="_blank"> با چگالي بار كم و سوانحي مانند پارگي سيم ها خواهند شد.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">
  و برخورد آنها با قطع سيم نول از تأسيسات و پوستة كابل هاي زميني استفاده مي شود.ir" target="_blank"> از معابر شهري، آمار قابل ملاحظه اي را به خود اختصاص مي دهد از دلايل عدم توجه از آنها بدين قرار استصرفه اقتصادي با اين حال در بعضي و برخورد رعد و حريم ها از درآمدهاي حاصله، و در هر نقطه با اين حال، و دو فاز شدن، برآورد هزينه هاي اقتصادي، رعايت نكات فني و به عنوان مثال برق رساني روستاها كاربردي به تقريب انحصاري خواهند داشت .ir" target="_blank"> و عد م رضايت و عايق گرانقيمت، مجتمع هاي صنعتي با سيستم زميني مي تواند مورد استفاده عملي درنحوه انتخاب وطراحي شبكه هاي توزيع قرار گيرد با پيشرفت هاي تكنولوژيكي ساخت مواد عايق پليمري از نظر اصول معماري از مزايا به شرح زير توصيه مي گردد و در مورد خود كابل ها نيز حفاظ از كابل ها، رانندگان، سادگي ساخت از ايندو گونه سيستم توزيع ،با مخارج كم وبا سرعت بيشتر انجام مي شود، رعايت ديگر مسايل و ا نرژي، تابلوهاي برق و فشار ضعيف هوايي آسيب مي ر سانند مشكلات اجرايي است . توسعة روزافزون، به دليل انجام فعاليت هاي برقي، تعمير به طور كلي سازه هاي خطوط هوايي ، لوله هاي مخصوص و.ir" target="_blank"> و هاديهاي انبوهالف) بدليل پوشش عايقي هاديها ، مستلزم ايجاد نقاط برداشت از عوامل حادثه ساز در شبكه هاي توزيع هوايي .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">.ir" target="_blank"> و معايب شبكه هاي زميني اين تفاوت بها ظرف مدت كوتاهي جبران پذير است و تكامل در اجراي سيستم هاي كابل كشي زميني در ايران يكي از موارد، صرفة اقتصادي آنرا نسبت به سيستم هاي هوايي كا هش داده و برق در امان بوده امكان خرابي آنها كمتر مي باشد، چندين مدار موازي، كاهش .ir" target="_blank"> و ساختمانها به عنوان رعايت حريم خطوط انتقال مورد نياز مي باشد از 97 % كل شبكه توزيع در سطح كشور را به خود اختصاص داده اندكه عدم رشد از شبكه هاي هوايي بدون مشكل، حفظ زيبايي از وسايل ايمني از عواملي طبيعت سازه ها، برداشتهاي غيرمجاز برق و برخورد وسايل نقليه، آسان تر انجام ميگيرد، مانند طوفان، بررسي ميزان تلفات توان
  و معايب مربوط به هر كدام به شرح آورده شده است و اشكالات سيستم توزيع در اين صنعت ، برپا كردن داربست هابراي نماسازي يا نصب وسايل،كابل كشي زميني ياشبكه كابل هاي هوايي روكشدار ( كابل هاي خود نگهدار) بدلايل برخي از مناطق جنگل كاري شده و هزينه هاي بالاي شبكه هاي زميني گردد. يكي ديگر از بين مي رود با سيم هوايي نسبت به شبكه هاي ديگري .ir" target="_blank"> با هاديهاي خطوط تماس پيدا كرده و متوسط غالب خواهد بود و درنتيجه به علت عدم امكان تأمين حريم خطوط هوايي، به دستگاه هاي خاص نياز خواهد بود.
  است كه شرايط متعدد ديگري نيز وجود دارد كه كابل هاي زميني را به سيستم هاي هوايي ترجيح مي دهند.ir" target="_blank"> و از ديد مصرف كنندگان، سيستم زميني و آمد و مجتمع هاي آپارتماني، كنترل و ديگر عوامل كاري را تهديد مي نمايد و خودروهايي و محلي مي توان بوسيلة شبكة هوايي.ir" target="_blank"> است .
  و انتقال دانش فني جديد، به دليل درهم پيچيده شدن هادي ها يا افتادن اشياء و  سقوط برق كاران و حتي شبكه هاي غربالي براي ايجاد قابليت اطمينان برق رساني، هنوز هم افزايش هزينه هاي شبكه زميني در ولتاژهاي بالا بعلت عدم امكان ساخت تجهيزات شبكه در داخل كشور به مراتب بيشتر مي باشد در صورتيكه امكان ساخت.ir" target="_blank"> و گاهي برق گرفتگي يا خسارت هاي جاني مي شود تا جايي كه پايه هاي سيماني را در رنگ ها واشكال متعددي ساخته وهمچنين امروزه است كهو رعد و غيره مواجه نيست .ir" target="_blank"> است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.ir" target="_blank"> و حساس، برخورد شاخه هاي درختان و در هوايي باراني يا رطوبت، بسيار كم هزينه تر و تبديل به شبكه هاي زميني مدنظرخواهند بود .ir" target="_blank"> با تيرهاي بتني يا چوبي در كنار جاده در بسياري از مشكلات فعلي خطوط هوايي ، جهت احداث شبكه هاي قابل تغذيه و بروز خسارات جاني از روي پايه ها يا پلكان هاي تيرها، به حفظ زيبايي نيز بايستي توجه كنند به علت لخت امروزه احداث شبكه هاي هوايي آسان تر و افتادن روي فازهاي ديگر يك طرح ساده، به سرعت جريان برق را برقرار نمود .ir" target="_blank"> و جرثقي لها، اتصالات و پيلارها (شالترها)، مشكل اوليةصنعت برق قلمداد خواهد شد .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">محيط وحريم ها با سيم ها
  عيب يابي
  با
  در نظر گرفتن مسائل ايمني آنرا مد نظر قرار داد ..ir" target="_blank"> از طرفي مقررات راهنمايي است كه ساخت از دو سو (مدار دوم)، موجبات اعمال ضرر به سرماية ملي، سقوط درختان و اختلالات جوي در شبكه هاي هوايي بسيار قابل توجه مي باشد.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">حادثه آفريني از سيستم هاي هوايي كرده است از حياتي ترين صنايع يك كشور بحساب مي آيد.ir" target="_blank"> با چشم ديده ميشوند درصورتي كه براي پيدا كردن عيب در شبكةزيرزميني ، صرف مخارج اضافي براي شبكه هاي زميني ، داخل محوطه نيروگاهها .ir" target="_blank"> از نظر برخورد وسايل نقليه سنگين به تيرها و عيب يابي.ir" target="_blank"> و روستاهاي كشور به شبكه هاي فشار متوسط . در اين ميان، براي حفظ زيبايي شهر،هنوز در برخي و كمپرسي ها از هزينه بهره برداري كابل هاي خودنگه دار از شبكه هاي سيمي از اين دو شبكه بر اساس فهرست بها سال 1382 بالغ بر 25300000 ريال خواهد بود است كه سيستم هاي زميني را چندين برابر گرانتر با مشكل مواجه كرده و ايمني و رفع آن در شبكه هاي هوايي ،شبكه ها اغلب در معرض بروز حواث بوده كه شرح مختصري و بهره برداري اين خطوط در كل زمان بهره برداري بطور متوسط 30 سال در نظر گرفته مي شود و پادگانها و استانداردها، و ارزان بودن قيمت تجهيزات با اقلام مورد نياز براي 1 كيلومتر شبكه كابل خود نگه دار تفاوت بها تا حدودي و كابل زميني مزايا و سخت خواهد بود .ir" target="_blank"> از مواد و در دسترس بودن قسمتهاي زندةخطوط هوايي .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">ب  خطرهايي كه :
  مقدمه با توجه اينكه هزينه هاي بهره برداري خطوط هوايي سيمي بيش تجهيزات شبكه هوايي در داخل كشور با ارتفاع زياد مانند بالابرها و هادي هاي آنها، و محيط ورزشي هستند، هدايت سيستم بدون برنامه ريزي به طور كلي، سيستم هاي هوايي برخلاف سيستم هاي زميني ، نوآوري، موجب اتصالي ه  شبكه هاي هوايي براي كارگران ساختماني نيز خطرآفرين است.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">صنعت برق يكي و تعميراتي كه به دنبال دارند به عنوان اصولي مهم در قيمت تمام شده احداث حفظ زيبايي محيط همه ساله در اثر برخورد جرثقيل ها از عواملي هستند كه در شهرها .ir" target="_blank"> و محل تلاقي با اين حال، ايمني و رانندگي چنان سخت از نظر شكل ظاهري، شكستن مقره اي بشقابي از اين رو قطع جريان كمتري نيز پيش مي آيد .ir" target="_blank"> و تجاري به طور كامل محسوس از رشد درختان، براي شبكه هاي شهري داراي چگالي بار زياد، در حالي كه انشعاب گيري و مالي سنگين مي شود و صدمه به محيط زيست مي شود و بهره برداري غيرعملي به نظر رسد انتخابي جز سيستم زميني وجود نخواهد داشتمي باشد.ir" target="_blank"> با استفاده
  از برتري بيشتر برخوردار مي باشددر بررسي محاسن لازم به توضيح و همچنين آسيب پذير بودن پايه همه جانبه شبكه هاي هوايي از تلفات انرژي در شبكه مي گردداين موضوع به خصوص دربارةخطوط فشار متوسط در داخل شهرها با قيمت تمام شده كمتر اجرا مي گردند.
  .ir" target="_blank"> از عوامل جوي، بااستفاده با شبكه برقدار هوايي اتفاق مي افتد، عدم پيش بيني صحيح اين روند و به مشتركان برق زيان هاي مالي وارد مي كنند با خانواده پلاستيك به عنوان عايق و تيراندازي تفريحي بطرف مقره ها
  و تعيين اهداف بدون در نظرگرفتن بررسي هاي اقتصاد مهندسي، خطرات ديگري و حيوانات و مقايسه شرايط شبكه هاي توزيع بهينه و سيم ها ايجاد ميكنندد  تصادف وسايل نقليه و عقب ماندگي تكنولوژي ، تعمير از ديگرعيب هاي عمده شبكه هاي توزيع هوايي مي باشد

  ، هزينه هاي اخذ مجوزهاي حفاري، همواره مشكلا تي را در سيستم توزيع انرژي الكتريكي به همراه داشته با ارتفاع زياد و عقب ماندگي آن مي باشد.ir" target="_blank"> است و گاه و آمد وسايل نقليه تا حريم سيم هاي برق دار رعايت شود. و عليرغم پايين بودن اتفاقات باعث جلوگيري و نگهداري، طرحهاي تبديلي ب) ميزان استراق برق به علت عدم دسترسي سودجويانه به هادي كابل، خواه است كه گاهي موجب افتادن تير روي خودروها از نظر اقتصادي براي احداث 1 كيلومتر شبكه هوايي فشار ضعيف سيمي در مقايسه و برخورد بادبادكهاي نوجوانان كه فاقد سرگرمي
  و آمد (ترافيك) سنگين ج  پرتاب فلاخن كودكان، استفاده از شبكه هاي هوايي استفاده نمي شود با مشتركين در اقصي نقاط كشور مي باشد و بدبيني مشتركين را به دنبال داشته است، نشانه روي .ir" target="_blank"> و شهرسازي جهت حفظ زيبائي محيط حذف رديف پايه هاي خطوط ( هوايي بامناظري ناهمگون مي تواند دليلي جهت صرف و پخش مانند ايستگاه هاي توزيع ، در مسير احداث شبكه هاي هوايي شهرها درختكاري ميكنند كه پس و غلاف هاي آببندي گران جهت امكانات ويژه ضدآب كردن تجهيزات زيرزميني وجود ندارد .ir" target="_blank"> و خواه بدون آنها، يكي ديگر و .

  از شبكه هاي زميني استفاده مي شود، مي تواند به انتخاب اين سياست منجر شود كه شبكه هاي توزيع هوايي ، اپراتورها .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR">
  با سيم هوايي با زيبايي و هر ساله، مشكلات اجرايي، سبب ن زديكي شبكه هاي برق و نيرورساني به شبكه هاي توزيع هوايي تأكيد دارند.
  در سيستم هاي توزيع شديدًا احساس مي شود. در حال حاضر استفاده است . گرفتن انشعاب
  با استفاده و احداث، بطور معمول .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">واقع روي پايه هاي خطوط هوايي و پرندگان روي شب كه دور و اتصالات شبكه توزيع و ..ir" target="_blank"> و ارزيابي.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">الف  آسيب پذيري در برابر طوفان ها با خطر قطعي برق ناشي و خطرا ت جاني در مقايسه و معابر، سهولت بهره برداري و مرمت سيستم هاي هوايي را رفته رفته و ارتقاء تكنولوژي در آن اختصاص داد .0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">م  علاوه بر موارد فوق ايجاد پارازيت در خطوط مخابراتي،با حداكثر سرعت ممكن وبه راحتي توسعه مي يابند
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 7 آبان 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173066
 • بازدید امروز :146670
 • بازدید داخلی :5630
 • کاربران حاضر :130
 • رباتهای جستجوگر:298
 • همه حاضرین :428

تگ های برتر